pdf pic 

 

 

 

TM 15

 

 

ความคิดเห็นส่งท้าย

 

คำว่า “ความเท่าเทียมกัน” ซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักคำสอนในตรีเอกานุภาพ

เป็นการปฏิเสธคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า นั่นก็คือ

อำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ร่วมกับใคร

 

อำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีใครเทียบได้

เป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่และเฉพาะตัวของพระองค์

เพราะนี่เป็นสิ่งที่กำหนดใครบางคนว่าเป็นพระเจ้า

โดยคำนิยามแล้ว พระเจ้าจะไม่มีผู้ที่เสมอกัน

หรือเทียบเท่ากัน หรือเท่าเทียมกัน

 

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์

และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่อง เป็นจอมของสิ่งสารพัด

(1 พงศาวดาร 29:11)

 

เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง

และทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลาย”

(สดุดี 95:3)

 

ขอพระยาห์เวห์ พระเจ้าและพระบิดาของเรา ผู้เปี่ยมด้วยความรัก

และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ได้รับการยกย่องในใจของเรา

และในชีวิตของเราตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน