คุณเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาความจริงของพระเจ้าไหม? คุณเคยสับสนไหมว่าพระเจ้าเป็นใครกันแน่? คุณเคยคิดใช่ไหมว่าพระคัมภีร์ล้ำลึกเกินจะเข้าใจได้จึงทำให้คุณไม่สามารถจะเข้าใจพระองค์ได้มากกว่าที่คุณคิด? คุณสามารถพบคำตอบได้จากเว็บไซด์นี้ ความเข้าใจว่า “มีพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว”

 

      ในยอห์น 17:3 และ​นี่​แหละ​คือ​ชีวิต​นิ‌รันดร์ คือ​การ​ที่​พวก‍เขา​รู้‍จัก​พระ‍องค์ ผู้​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​เที่ยง‍แท้​องค์​เดียว และ​รู้‍จัก​พระ‍เยซู‍คริสต์​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​มาคือพระยาห์เวห์นั้นพระเยซูทรงเข้าใจได้ดียิ่ง เมื่อพระองค์ตรัสจากพระคัมภีร์เดิมในมาระโก 12:29-30 พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “พระ‍บัญญัติ​อัน​ดับ​แรก​คือ โอ ชน​อิสรา‌เอล จง​ฟัง​เถิด องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​เป็น​พระ‍เจ้า​องค์​เดียว พวก‍ท่าน​จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​จิต​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​ท่านและ​ด้วย​สุด​กำลัง​ของ​ท่านถึงพระบัญญัติสำคัญอันดับแรกว่า “พระยาห์เวห์ของเรา เป็นพระเจ้าองค์เดียว” และตรัสสั่งให้ผู้ที่ตามพระองค์ “จงรักพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดกำลัง และสุดความคิด” ซึ่งสาวกที่ติดตามพระองค์และบรรดาอัครทูตต่างได้ประกาศถึงพระเจ้าองค์เดียวนี้ตลอดทั่วทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์ เว็บไซด์นี้นำเสนอความจริงจากพระวจะของพระเจ้าอย่างชัดเจน ที่ช่วยให้เราอ่านพระคัมภีร์ตามที่พระคัมภีร์พูดเอง โดยไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ หรือกรอบความคิดที่มนุษย์ตั้งขึ้น และการถูกปลูกฝังให้มองพระคัมภีร์แบบจำกัด

 

     โลกปัจจุบันไม่มีขีดจำกัดในการแสวงหาความจริง เราสามารถเข้าไปค้นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเองที่ผู้เชื่อในสมัยก่อนไม่มีโอกาส ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ที่รักและแสวงหาความจริงจากพระคัมภีร์ได้สามารถค้นหาได้มากขึ้นและง่ายขึ้นกว่าก่อนมาก และเมื่อเรารู้ความจริง ความจริงก็จะทำให้เราเป็นไทจากกรอบความคิดที่ถูกปลูกฝัง เราสามารถจะรักพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวนี่ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดความคิด และสุดกำลังได้ พระคำของพระเจ้ามีชีวิต ทรงพลานุภาพอยู่เสมอ เป็นความจริง และยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ ถ้าเรามีใจรักความจริง เมื่อเราแสวงหา เราก็จะพบความจริง และความจริงจะทำให้เราเป็นไทจากกรอบความคิดแบบเดิมและการมองพระคัมภีร์แบบจำกัดที่ทำให้เราไม่มีอิสระเต็มที่ที่จะมองเห็นพระเจ้าอย่างที่พระคัมภีร์พูด เราสามารถพิสูจน์ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าได้ นอกจากนี้เว็บไซด์นี้จะทำให้คุณเห็นความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน