pdf pic

 

บทที่ 2

 

การรู้จักพระเจ้าพระยาห์เวห์

 

b3

 

 

sinai

 

 

 

ยาห์เวห์ ชื่อเฉพาะของพระเจ้า

      สิ่งหนึ่งที่ชี้นำเรามาสู่ความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์ก็คือ การตระหนักยิ่งขึ้นว่า พระเจ้ามีชื่อเฉพาะ คือ “ยาห์เวห์”[1] หรือการแปลที่คล้ายๆกันนี้ (จากภาษาฮีบรูว่า YHWH) เรารู้จักชื่อนี้ทางทฤษฎี แต่มันแทบจะไม่มีความ หมายกับเราในสมัยที่เราเชื่อในตรีเอกานุภาพ เช่นเดียวกันที่แทบจะไม่มีความหมายกับผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพส่วนมากในทุกวันนี้ เว้นก็แต่กับบรรดานักวิชาการ

      พระเจ้าเป็นใคร และพระองค์มีชื่อไหม? ทำไมนักวิชาการพระคัมภีร์มากมาย ทั้งพจนานุกรมและสารานุกรมพระคัมภีร์จำนวนมากจึงเรียกพระองค์ด้วยชื่อ “ยาห์เวห์”?

      เมื่อเราเห็นคำว่า “Lord ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กว่า “LORD” มันก็แสดงว่าคำเดิมในฉบับภาษาฮีบรูคือ YHWH (ยฮวฮ) หรือ Yahweh (ยาห์เวห์) ชื่อเฉพาะของพระเจ้า

      ตัวอย่างเช่น วลีที่คุ้นเคยว่า “the word of the LORD” นั้นในฉบับภาษาฮีบรูคือ “the word of Yahweh” (“พระวจนะของพระยาห์เวห์” เช่น 1พงศ์กษัตริย์ 18:1 พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงเอลียาห์​​ว่า”) ในสดุดี 23:1The LORD is my shep­herd” คำตรงตัวก็คือ “Yahweh is my shepherd” (“พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า”) คำที่คุ้นเคยว่า “the Spirit of the LORD” คำตรงตัวก็คือ “the Spirit of Yah­weh” (“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์” เช่น เอเสเคียล 11:5พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ลงมาบนข้าพเจ้า)

      แบบแผนเกี่ยวกับการพิมพ์ “Lord ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กว่า LORD ได้อธิบายไว้ในบทนำของพระคัมภีร์สมัยใหม่หลายฉบับ ในพระคัมภีร์ฉบับอีเอสวี (ESV) กล่าวว่า “ฉบับอีเอสวีมักจะแปลชื่อเฉพาะของพระเจ้า (YHWH) ด้วยคำ LORD (ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก) คำกล่าวที่เป็นประโยชน์ของฉบับอีเอสวีว่า YHWH เป็น “ชื่อเฉพาะของพระเจ้า” ได้เตือนเราถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญว่า YHWH (ยฮวฮ) หรือ Yahweh (ยาห์เวห์) เป็นชื่อเฉพาะของพระเจ้า สิ่งนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู แม้แต่ในบัญญัติสิบประการว่าห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด” (แปลตรงตัวจาก อพยพ 20:7) นอกจากนี้ยังเห็นได้อีกในอพยพ 3:15 ที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสดังนี้ว่า

 

“เจ้าจงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ นี่เป็นวิธีที่จะจดจำ​​เราตลอดทุกชั่วอายุคน (อพยพ 3:15 ฉบับ HCSB เพิ่มคำตัวเอน)[2]

 

      การกล่าวว่า “นี่​เป็น​นาม​ของ​เรา​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์” นั้น พระเจ้ากำลังกล่าวถึงพระนามของพระองค์เองว่าคือ ยาห์เวห์ ซึ่งปรากฏในข้อเดียวกันนี้ คำว่า “ตลอดไปเป็น​นิตย์” บ่งชี้ว่าพระยาห์เวห์เป็นพระนามของพระเจ้า ไม่ได้เป็นพระนามเฉพาะแค่ชั่วอายุเดียว แต่ชั่วนิรันดร์ ที่จะ “เป็นที่จดจำ​​ตลอด​ทุกชั่วอายุคน”

      มีความเห็นพ้องร่วมกันในหมู่นักวิชาการพระคัมภีร์ทั้งเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมว่า “ยาห์เวห์” คือพระนามเฉพาะของพระเจ้า ดังที่เห็นในสารานุกรมพระคัมภีร์ฉบับต่างๆ เช่น ISBE[3] (“ยาห์เวห์ เป็นชื่อเฉพาะเพียงชื่อเดียวอย่างแท้จริงของพระเจ้าในความเชื่อของชาวอิสราเอล”) ในพจนานุกรมภาษาฮีบรู เช่น TWOT[4] (“ยาห์เวห์, ชื่อเฉพาะของพระเจ้า”) และในคู่มืออธิบายพระคัมภีร์ เช่น UBC[5] (“ความรู้เกี่ยว กับชื่อเฉพาะของพระเจ้า, ยาห์เวห์, ว่ากันว่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่มอบให้ชาวอิสราเอล”)[6]

      ในความเป็นจริงแล้ว การแปลโดยทั่วไปของอิสยาห์ 42:8 นั้นไม่ได้ความหมาย (“I am the Lord, that is my name”) เว้นแต่จะกลับมาใช้พระนามของพระยาห์เวห์ตามเดิม เหมือนในพระคัมภีร์ฉบับนิวเยรูซาเล็ม (NJB) และพระคัมภีร์ฉบับโฮลแมนคริสเตียนแสตนดาร์ด (HCSB) ว่า “เราคือยาห์เวห์ นั่นเป็นนามของเรา[7] (“I am Yahweh, that is my name”)

 

ความสำคัญยิ่งของนาม “ยาห์เวห์”

      คริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกที่พูดภาษาอังกฤษ ไม่รู้ว่าชื่อของพระเจ้าคือ YHWH (Yahweh) หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระองค์ทรงมีชื่อ การไม่รู้ชื่อของพระเจ้านั้นฟังไม่ขึ้น เพราะคำ “YHWHมีปรากฏถึง 6,828 ครั้งในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู การที่ไม่รู้เรื่องนี้ทำให้งง เพราะในหนังสือมากมายทางวิชาการก็ใช้ชื่อ “ยาห์เวห์” (Yahweh) หรือ “ยฮวฮ” (YHWH) เสมอในการศึกษาพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คำ “ยาห์เวห์” ที่เหมือนกันเลยมีปรากฏ 2,287 ครั้งในสารานุกรมพระคัมภีร์อินเตอร์เนชันแนลสแตนดาร์ดฉบับแก้ไข[8] มีปรากฏ 2,090 ครั้งในคู่มือการใช้พระคัมภีร์เดิมของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล[9] และ 9,983 ครั้งในคู่มืออธิบายพระคัมภีร์เดิมฉบับนิวอินเตอร์เนชันแนล[10] พจนานุกรมพระคัมภีร์ฉบับแองเคอร์[11]ซึ่ง เป็นพจนานุกรมหรือสารานุกรมพระคัมภีร์เชิงวิชาการที่สุดเท่าที่เคยมีมา ก็มีการปรากฏของ “ยาห์เวห์” 3,280 ครั้ง

  แล้ว “เอโลฮิม” (Elohim) ล่ะ ซึ่งเป็นคำฮีบรูที่รู้จักกันดีสำหรับ “พระเจ้า” (God) หรือ “พระ” (god)? ด้วยเหตุที่ “ยาห์เวห์” มีปรากฏ 6,828 ครั้งในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ส่วน “เอโลฮิม” มีปรากฏ 2,602 ครั้ง ดังนั้นคำดั้งเดิมสำหรับพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู (พระคัมภีร์เดิม) จึงไม่ใช่ “พระเจ้า” แต่เป็น “ยาห์เวห์”

  ยิ่งไปกว่านั้น ประมาณ 10% จาก 2,602 ตัวอย่างของ “เอโลฮิม” จะอ้างถึงพระเจ้าเทียมเท็จ อย่างเช่นบรรดาพระของอียิปต์ วัวทองคำ และเจ้าแม่อัชโทเรท (อพยพ 12:12; 32:4; 1 พงศ์กษัตริย์ 11:33)[12] มีกรณีไม่บ่อยที่ “เอโลฮิม” ได้ใช้กับมนุษย์ ตัวอย่างเช่น โมเสส (อพยพ 4:16; 7:1)[13] ผู้พิพากษาอยุติธรรม (สดุดี 82:6)[14] และอาจเป็นวิญญาณของซามูเอล (1 ซามูเอล 28:13)[15] ส่วนอีก 90% จากตัวอย่างของ “เอโลฮิม” จะอ้างถึงพระเจ้าของอิสราเอล

  พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูได้ระบุตั้งแต่แรกถึงพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ยาห์เวห์” มากกว่า “พระเจ้า” ไม่เพียงแต่ในแง่ของตัวเลขที่มีมากกว่า (6,828 เทียบกับ 2,602 ตัวอย่าง) แต่ยังในแง่ของการอ้างอิงที่แน่นอนอีกด้วย คือ 6,828 ตัวอย่างของ “ยาห์เวห์” ทั้งหมดนี้อ้างถึงพระเจ้าของอิสราเอลและไม่เคยใช้อ้างถึงพระเจ้าเทียมเท็จ โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ “ยาห์เวห์” ชื่อที่เฉพาะและที่มีชื่อเดียวของพระเจ้า จะถูกแปลในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ว่า “LORD” ซึ่งเป็นคำเรียกอันมีเกียรติที่บางครั้งก็ใช้กับมนุษย์

  อันที่จริงนักวิชาการพระคัมภีร์กำลังเรียกร้องให้กลับไปใช้พระนามดั้งเดิมของพระยาห์เวห์ พจนานุกรมศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิมฉบับนิวอินเตอร์เนชันแนล ห้าชุดของ NIDOTT[16] กล่าวว่า

 

“การแปล” Lord เป็นปัญหาจากมุมมองที่หลากหลาย การใช้ Lord เป็นการปิดบังความจริงที่ “ยาห์เวห์” เป็นชื่อ ไม่ใช่คำเรียก... ในมุมมองของความเป็นจริงนี้อาจถูกแย้งเหมือนกับชื่อเฉพาะอื่นๆว่า เราแค่ทับศัพท์ภาษาฮีบรูดั้งเดิมที่คิดกันว่าเป็น “ยาห์เวห์” (NIDOTT, เล่ม 5, “ยาห์เวห์”)

 

อัตลักษณ์ของพระยาห์เวห์ พระองค์เป็นใคร?

      การทำความเข้าใจว่าคนๆหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นพระเจ้านั้น การที่ให้ข้อเท็จจริงโดยสังเขปเกี่ยวกับคนๆนั้นก็จะเป็นประโยชน์ สิ่งนี้จะชี้นำให้เราเห็นถึง อัตลักษณ์ที่ถูกต้องของพระยาห์เวห์ นี่คือสี่ข้อเท็จจริงที่บอกถึงอัตลักษณ์

 

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและเพียงผู้เดียว

      พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราคือพระยาห์เวห์ และไม่มีใครอื่น นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใด” (อิสยาห์ 45:5) และ “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากเรา” (ข้อ 21)

 

พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้สร้างเพียงผู้เดียว

      พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราคือยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง ผู้ขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพัง ผู้กางแผ่นดินโลกด้วยตัวเอง” (อิสยาห์ 44:24)

 

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

      พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสสให้บอกชนชาติอิสราเอลว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน” (อพยพ 3:15)

 

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์

      อันดับแรก เราสังเกตว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระบิดาของเรา “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์” (อิสยาห์ 63:16; เปรียบเทียบกับ 64:8; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:6; มาลาคี 2:10) เปาโลกล่าวเฉพาะเจาะจงว่า พระองค์ทรงเป็น “พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์” (โรม 15:6; 2 โครินธ์ 1:3; 11:31; เอเฟซัส 1:3) ความจริงนี้ที่พระเยซูทรงตอกย้ำเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่าน ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น 20:17) สามบทก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเรียกพระบิดาของพระองค์ว่า “พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว” (ยอห์น 17:3) เป็นการระบุที่สอดคล้องกับอิสยาห์ 45:5 ว่า “เราคือพระยาห์เวห์ และไม่มีใครอื่น นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใด” ดังนั้นพระยาห์เวห์จึงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์


[1] Yahweh

[2] Holman Christian Standard Bible และฉบับมาตรฐาน 2011 ก็กลับมาใช้พระนาม “ยาห์เวห์” (ผู้แปล)

[3] International Standard Bible Encyclopedia (ISBE)

[4] Theological Wordbook of the Old Testament (TWOT)

[5] Understanding the Bible Comment­ary (UBC)

[6] ISBE (God, Names of); TWOT (484a, YHWH); Understanding the Bible Commentary (on Dt.5:11)

[7] พระคัมภีร์ภาษาไทยทุกฉบับแปลว่า พระยาห์เวห์ หรือ พระเยโฮวาห์ (ผู้แปล)

[8] Revised Internation­al Standard Bible Encyclo­pedia

[9] United Bible Societies Old Testament Hand­books

[10] The New International Commentary on the Old Testament

[11] Anchor Bible Dictionary

[12] อพยพ 32:4 เมื่ออาโรนได้ทองคำจากพวกเขาแล้ว จึงใช้เครื่องมือหล่อทองคำเป็นรูปโคหนุ่ม แล้วเขาทั้งหลายประกาศว่า “โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์”

[13] อพยพ 4:16 ..เขาจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นดังพระเจ้าสำหรับเขา”

[14] สดุดี 82:6 “เราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ”

[15] 1 ซามูเอล 28:13 “และหญิงนั้นทูลซาอูลว่า “หม่อมฉันเห็นเจ้าองค์หนึ่งเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดิน”

[16] New International Dictionary of Old Testament Theology (NIDOTT)