pdf pic

 

 1

 

 2

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางศาสนศาสตร์

 

การเปลี่ยนจากความเชื่อในตรีเอกานุภาพ

มาเป็นความเชื่อว่า

พระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์

 

เบนท์ลี่ ซี เอฟ ชาน

บรรยายในการประชุมทางศาสนศาสตร์ครั้งที่ 24

วิทยาลัยพระคัมภีร์แอตแลนต้า

เมษายน/พฤษภาคม 2015

แก้ไขและเพิ่มเติมหลังจากการประชุม   

 

      

 logo

 

ลิขสิทธิ์

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางศาสนศาสตร์: การเปลี่ยนจากความเชื่อในตรีเอกานุภาพมาเป็นความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์, พิมพ์ครั้งที่ 3

โดย: เบนท์ลี่ ซี เอฟ ชาน

ผู้แปล: กลิ่นอุบล ชิณโกสุม

Theological Metamorphosis: Moving From Trinitarianism Towards Biblical Monotheism, Edition 3.0

Copyright © 2015, 2017, 2018, Bentley C.F. Chan

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม: Bentley C.F. Chan

ภาพจาก: Travis Dixon, © Can Stock Photo / airphoto_gr

Wikimedia Commons, Shutterstock/jps, Shutterstock/Iakov Kalinin

อาร์ตเวิร์กหนอนผีเสื้อและผีเสื้อ “Metamorphosis” ใช้โดยได้รับอนุญาตจาก

อาร์ตติสต์ Travis Dixon ซึ่งจัดแสดงผลงานออนไลน์ที่ www.travisdraws.com/

and http://travisdixon321.blogspot.ca

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เพื่อคัดลอกหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆหรือด้วยวิธีการใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตีพิมพ์ รวมถึงภาพประกอบ การบันทึกเสียง หรือการจัดเก็บข้อมูลและระบบการดึงข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงภาษาอังกฤษ มาจากฉบับ ESV, NASB, HCSB, และ NIV ใช้โดยได้รับอนุญาต (copyright © 2001 by Crossway Bibles, a division of Good News Publishers; © copyright The Lockman Foundation 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1988, 1995; Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003 by Holman Bible Publishers; Copyright © 1973, 1978, 1984 by International Bible Society)

ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงภาษาไทย ส่วนใหญ่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 (ยกเว้นระบุไว้อย่างอื่น) สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ใช้โดยได้รับอนุญาต

 

 

 

สารบัญ

หน้าปกใน

บทนำ

คำขอบคุณ

 

ส่วนที่หนึ่ง การตรวจสอบความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อีกครั้งในพระกิตติคุณยอห์น

บทที่ 1     ประวัติโดยย่อของสถานะคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์กับความเชื่อในตรีเอกานุภาพ                                                    

บทที่ 2      การรู้จักพระเจ้าพระยาห์เวห์                                                                

บทที่ 3      เส้นทางข้างหน้ากับความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์          


ส่วนที่สอง อดีตเชื่อในตรีเอกานุภาพ ปัจจุบันเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวและอนาคตของคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์

บทที่ 4      ยอห์น 17:3: พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว                                      

บทที่ 5      ความพยายามอย่างมากของความเชื่อในตรีเอกานุภาพที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงถูกเรียกว่า “พระเจ้า” ในพระคัมภีร์ใหม่                               

บทที่ 6      ยอห์น 20:28: “องค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์!”                                                                        

บทที่ 7      เมื่อ Proskyneō ใช้กับพระเยซู มันหมายถึงการนมัสการพระเจ้าหรือไม่

บทที่ 8       ยอห์น 1:14: “และพระวาทะมาเป็นเนื้อหนังและประทับ​​อยู่ท่ามกลางเรา     

บทที่ 9    ความหมายของ “มาเป็น” ใน “พระวาทะมาเป็นเนื้อหนัง”                          

บทที่ 10    ยอห์น 1:18: พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา หรือว่าพระเจ้าองค์เดียวที่บังเกิดมา?                                                                 

บทที่ 11   ยอห์น 1:1: “และพระวาทะอยู่กับพระเจ้า”                                          

บทที่ 12    ผู้เชื่อในตรีเอกานุภาพทำให้ “พระเจ้า” ในยอห์น 1:1 ไม่ใช่บุคคล              

บทที่ 13   ปัญหาตามหลักเหตุผลของตรีเอกานุภาพ                                           

บทที่ 14   ความล้ำลึกตามความเชื่อในตรีเอกานุภาพ กับความล้ำลึกตามพระคัมภีร์       

 

ความคิดเห็นส่งท้าย

บรรณานุกรม

 

 

บทนำ

TM 15

การเปลี่ยนแปลง

สัตววิทยา (ในแมลงหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ) กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง(เปลี่ยนรูป) จากรูปแบบที่ยังเป็นตัวอ่อน มาเป็นรูปแบบโตเต็มวัยในสองขั้นตอนหรือมากกว่านั้น

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบหรือลักษณะของสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ไปเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยวิธีทางธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติ:

การเปลี่ยนแปลงของเขาจากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี มาเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์ [พจนานุกรมนิวอ็อกซ์ฟอร์ดอเมริกัน]

      นังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกจะสั้นกว่า (สามบทแรก) ในส่วนแรกนั้น ผมจะอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงทางศาสนศาสตร์” ของคริสตจักรคริสเตียนดีสไซเปิ้ลส์ (ซีดีซี)[1] ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ผมได้รับใช้ในหลายด้านมาเป็นเวลาสองสามทศวรรษ ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ผมกำลังหมายถึงสิ่งที่เริ่มต้นประมาณปี 2005 หรือ 2006 เมื่อเราทั้งหมดที่เป็นคริสตจักรซึ่งขยายอยู่ในสามทวีป ได้ทิ้งความเชื่อในตรีเอกานุภาพที่เราเชื่อมายาวนาน การทำเช่นนั้นเป็นการที่เรากำลังก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์” ซึ่งไม่มีใครนอกจากพระบิดาของพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ข้อพระคัมภีร์ที่ขับเคลื่อนเราให้มาในทิศทางนี้ก็คือยอห์น 17:3 ซึ่งพระเยซูทรงประกาศว่าพระบิดาของพระองค์เป็น “พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว”

      ด้วยเหตุที่ในหลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้ประกาศตรีเอกานุภาพของพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณ มาตอนนี้เรากำลังประกาศพระเจ้าเดียวและองค์เดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือพระบิดา และประกาศพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

      การเปลี่ยนจากความเชื่อในตรีเอกานุภาพของเรานั้นกล่าวได้ว่า สมบูรณ์กว่าการเปลี่ยนจากความเชื่อแบบคาลวิน[2]ไปเป็นความเชื่อแบบอาร์มีนัส[3] หรือความเชื่อแบบนิกายโปรแตสแตนท์[4]ไปเป็นความเชื่อแบบนิกายคาทอลิก[5] เพราะพระเจ้าของความเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว[6]ตามพระคัมภีร์นั้น ขัดแย้งกับพระเจ้าของความเชื่อในตรีเอกานุภาพ สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับเรานั้นไม่ใช่แค่เนื้อหาของความเชื่อของเรา แต่เป็นลักษณะของความเชื่อ

      ดังนั้นแม้แต่คำว่าการเปลี่ยนแปลง จึงไม่เพียงพอในการเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนผ่านของเรา   เพราะลักษณะพื้นฐานของผีเสื้อจักรพรรดิ ยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อ ดักแด้ หรือผีเสื้อจักรพรรดิที่สมบูรณ์

      แต่ในวิถีที่เป็นจริงนั้น การเปลี่ยนแปลงอธิบายเส้นทางของเราได้อย่างถูกต้อง เราผ่านช่วงของการฟูมฟักความตื่นเต้นเร้าใจภายใน เมื่อเราค้นหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า แล้วต่อมาก็ถึงเวลาที่เราได้ก้าวเข้าสู่โลกของความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์

      เรื่องราวของเราไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอดีต แต่เกี่ยวกับปัจจุบันและอนาคตที่เต็มด้วยความหวัง การเล่าอดีตของเรานั้น ทำให้เห็นว่าเรากำลังเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ในอนาคตด้วยสาเหตุของความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์ เพื่อประกาศพระเจ้าเดียวและเพียงองค์เดียว

      ในส่วนที่สอง (จากบทที่ 4 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นส่วนที่ยาวกว่าของสองส่วน เราตรวจสอบความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อีกครั้งในพระกิตติคุณยอห์น สิทธิอำนาจเพียงอย่างเดียวในการตรวจสอบของเราก็คือพระคัมภีร์ พระวจนะที่ได้รับการดลใจของพระเจ้า จะไม่มีการเอ่ยถึงคริสตจักรของเราอีกในตอนที่สอง

หมายเหตุ:

      คำภาษาฮีบรูในหนังสือเล่มนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นรหัสตัวอักษร[7] ซึ่งเป็นการเข้า รหัสมาตรฐานสำหรับตัวเขียนภาษาฮีบรู เครื่องอ่าน e-book รุ่นเก่าที่รองรับรหัส ตัวอักษรได้ไม่ดี อาจแสดงภาษาฮีบรูในการสั่งการที่ไม่ถูกต้อง แต่ว่าอย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้ได้มีการทับศัพท์ภาษาฮีบรูเป็นภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณ เซอร์แอนโทนี่ เอฟ บัซซาร์ดเป็นพิเศษ ที่เชิญผมไปบรรยาย

ในการประชุมทางศาสนศาสตร์ที่แอตแลนต้า และขอบคุณท่านกับครอบครัว

ของท่านที่ต้อนรับผมและซิลเวียและพี่น้องคนอื่นๆ จากแคนาดาที่ไปเยี่ยม

ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นแบบคริสเตียน

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะสั้นและเกริ่นนำ

ส่วนที่สองจะอธิบายถึงพื้นฐานของพระคัมภีร์ในการที่เรา

ออกจากความเชื่อในตรีเอกานุภาพ

มีบางบทที่นำมาจากหนังสือ มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพียงผู้เดียว

ของอีริค เอช เอช ชาง[8] (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งผมเป็นผู้เขียนร่วม

แต่เนื้อหาของเล่มนี้มาจากผม 80% ดังนั้นผมจึงขอเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อความผิดพลาดทั้งหมดในส่วนนี้

ความคิดเห็นที่อธิบายในหนังสือเล่มนี้เป็นความคิดเห็นของผม

จึงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตัวแทนความคิดเห็นของวิทยาลัยพระคัมภีร์แอตแลนต้า[9]

แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งผมที่จะแนะนำแหล่งข้อมูลที่ดีมากจากวิทยาลัยพระคัมภีร์

แอตแลนต้า และคริสเตียนกลุ่มเรสโตเรชั่น เฟลโลชิพ[10]

คุณสามารถติดต่อกับเราได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


[1] Christian Disciples Church (CDC)

[2] Cal­vinism ี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมทรามไปหมด เชื่อการทรงเลือกที่ไม่มีเงื่อนไข เชื่อว่าการถวายบูชาลบบาปมีความจำกัด เชื่อในพระคุณที่ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางได้ (ผู้แปล)

[3] Arminianism ที่เชื่อว่าทุกอย่างเสื่อมทรามลงเป็นบางส่วน เชื่อการทรงเลือกที่มีเงื่อนไข เชื่อว่าการถวายบูชาลบบาปไม่มีความจำกัด และเชื่อในพระคุณที่สามารถถูกขัดขวางได้ (ผู้แปล)

[4] Protest­ant­ismคือกลุ่มความเชื่อที่แยกตัวออกมาจากความเชื่อแบบคาทอลิก ทื่เชื่อว่าพระคัมภีร์เท่านั้นมีสิทธิอำนาจสูงสุด และมีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายในทั่วโลกด้วยหลายนิกายที่แตกต่างกัน (ผู้แปล)

[5] Cathol­icismคือกลุ่มความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อในพระคัมภีร์และคำสอนที่สืบทอดกันมาของคริสตจักรโรมัน คาทอลิก ที่มีสันตปาปาเป็นประมุขของคริสตจักรทั่วโลก(ผู้แปล)

[6] Monotheism

[7] Unicode

[8] Eric H.H. Chang’s The Only Perfect Man

[9] Atlanta Bible College

[10] Restoration Fellowship (กลุ่มคริสเตียนที่กลับมาเชื่อตามสาวกของพระเยซูในศตวรรษแรก)