pdf pic

 

ภาคผนวก 10

 

ทุกตัวอย่างของ “ในพระคริสต์”

 

ในจดหมายของเปาโล

 

 

      นภาคผนวกนี้ เราทำตารางตัวอย่างทั้งหมดของคำว่า “ในพระคริสต์” และรูปแบบที่ต่างกัน เช่น “ในพระเยซู องค์ผู้เป็นเจ้า” รวมทั้งยังมีการอ้างอิงสรรพนามที่เทียบเท่ากับพระคริสต์ เช่น “ในพระองค์” หรือ “ในพระองค์นั้น” ในจดหมายของเปาโล

      ตารางต่อไปนี้จะรวมทุกตัวอย่างของการผูกคำ ἐν + dative (en + dative[1]) ในพระคัมภีร์ภาษากรีก ซึ่งอ้างถึงพระคริสต์ตามการอ้างอิงชื่อหรือสรรพนาม ข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดถูกอ้างอิงเต็มๆจากพระคัมภีร์ภาษากรีกฉบับ NA27[2] และฉบับ NASB[3] ซึ่งเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับหลัก

      ข้อมูลนี้รวบรวมโดยแอ็กเนส ลิม และลีเซน เสี้ยว ตามคำร้องขอของอีริค ชาง[4] ที่ขอความช่วย เหลือจากสองคนนี้เนื่องจากคุณภาพของงานของพวกเขาก่อนหน้านี้ในการค้นคว้าที่รวมอยู่ในหนังสือ TOTG ขอขอบคุณแอ็กเนสและลีเซนอย่างมาก ในงานค้นคว้าของพวกเขาที่มีคุณค่าในสองด้านดังต่อไปนี้

      ประการแรก คำว่า “ในพระคริสต์” ในพระคัมภีร์ใหม่นั้น เป็นคำที่เป็นเอกลักษณ์ของเปาโล (นอกเหนือจาก 1 เปโตร 3:16; 5:10; 5:14 ที่ “ในพระคริสต์” ยังคงมีความหมายของเปาโล) และให้ความหมายที่ไม่พบในจดหมายอื่นๆ ของพระคัมภีร์ใหม่ โดยที่ “ในพระคริสต์” เป็นขอบเขตเฉพาะของงานแห่งความรอดของพระเจ้าและการทรงสร้างใหม่ เมื่อเราตรวจสอบรายการในตาราง เราจะเห็นคำกล่าวที่แจ่มแจ้งและมุมมองที่หลากหลายของ “ในพระคริสต์”

      ประการที่สอง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ไม่มีตัวอย่างใดของ “ในพระคริสต์” และรูปแบบที่ต่างกันที่จำเป็นเลยตามไวยากรณ์ ตามความหมาย หรือตามคำ ที่จะแปล “ในพระคริสต์” ให้เป็น “โดยพระคริสต์” ดังนั้นความพยายามใดๆที่จะแปล “ในพระคริสต์” ให้เป็น “โดยพระคริสต์” นั้นอาจได้รับอิทธิพลจากหลักคำสอน สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนในกรณีของโคโลสี 1:16 ซึ่งแปลไว้ในพระคัมภีร์บางฉบับว่า “โดยพระองค์สิ่งทั้งปวงได้ถูกสร้างขึ้น…” เพื่อยืนยันว่าพระเยซูคือพระผู้สร้างจักรวาล

      อันที่จริง พระคัมภีร์ฉบับ NASB ไม่เคยใช้คำบุพบทภาษาอังกฤษว่า “โดย” เพื่อแปลการผูกคำ en + dative ใดๆ ที่อ้างถึงพระคริสต์ (“ในพระคริสต์”) ด้วยข้อยกเว้นที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวของโคโลสี 1:16!

คำอธิบายตาราง

  • แต่ละรายการจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (NASB) และภาษากรีก (NA27) (และภาษาไทย)[5]

• คำว่า “ในพระคริสต์” (ἐν Χριστῷ) และรูปแบบต่างๆของคำนี้ จะแสดงเป็นคำตัวหนาทั้งในฉบับ NASB และฉบับ NA27 (เพิ่มฉบับภาษาไทย)

• ในฉบับ NASB คำที่อยู่ในวงเล็บปีกกา {} ชี้ไปที่สิ่งที่ “อยู่ในพระคริสต์” คำเหล่านี้จะกล่าวซ้ำในคอลัมน์ที่สาม บางครั้งเป็นคำต่อคำ บางครั้งเป็นคำสรุป ตัวอย่างเช่น ในรายการแรก “การไถ่” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา เพราะตรงนี้เปาโลกำลังพูดถึงการไถ่ในพระคริสต์

• สัญลักษณ์ ในคอลัมน์ที่สามระบุถึงการอ้างอิงถึงพระคริสต์ที่ไม่ได้บอกชื่อ “พระคริสต์” อย่างชัดเจน (เช่น “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า”)

• สัญลักษณ์ ในคอลัมน์ที่สามระบุว่า “ในพระคริสต์” ในภาษากรีกจะมีคำนำหน้านาม (“ในพระคริสต์องค์นั้น” “in the Christ”)

• ฉบับที่ใช้ตัวบทของฉบับภาษากรีกส่วนใหญ่ก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย ไม่พบความแตกต่างทาง   ความหมายระหว่างฉบับ NA27 กับฉบับที่ใช้ตัวบทของฉบับภาษากรีกส่วนใหญ่ ในการผูกคำ en + dative ยกเว้นในฟีลิปปี 4:13

 

 


NASB 1977 Edition
Nestle-Aland 27th Ed. in Christ (..ในพระคริสต์)

Romans 3:24 being justified as a gift by His grace through the {redemption} which is in Christ Jesus;

โรม 3:24 แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทำให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดย {การไถ่} ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

Romans 3:24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Redemption

การไถ่

Romans 6:11 Even so consider yourselves to be dead to sin, but {alive to God} in Christ Jesus.

โรม 6:11 ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป แต่ {มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า} ในพระเยซูคริสต์

Romans 6:11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς [εἶναι] νεκ­ροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Alive to God

มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า

Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is {eternal life} in Christ Jesus our Lord.

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ {ชีวิตนิรันดร์} ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

Romans 6:23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

Eternal life

ชีวิตนิรันดร์

Romans 8:1 There is there­fore now no condemnation for {those who are} in Christ Jesus.

โรม 8:1 เพราะฉะนั้น จึงไม่มีการลงโทษ {คนที่อยู่} ในพระเยซูคริสต์

Romans 8:1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Those who are

คนที่อยู่

Romans 8:2 For the {law of the Spirit of life} in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death.

โรม 8:2 เพราะว่า {กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต} ในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

Romans 8:2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Law of the Spirit of life

กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต

Romans 8:39 nor height, nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the {love of God}, which is in Christ Jesus our Lord.

รม 8:39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจาก {ความรักของพระเจ้า} ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Romans 8:39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

Love of God

ความรักของพระเจ้า

Romans 9:1 I am {telling the truth} in Christ, I am not lying, my conscience bearing me witness in the Holy Spirit,

รม 9:1 ข้าพเจ้า{กำลังพูดความจริง} ในพระคริสต์ ข้าพเจ้าไม่ได้โกหก มโนธรรมของข้าพเจ้าเป็นพยานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Romans 9:1 Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρ­τυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ,

Telling the truth

กำลังพูดความจริง

Romans 12:5 so we, who are many, are {one body} in Christ, and individually members one of another.

รม 12:5 เราผู้เป็นหลายคนยังเป็น {กายเดียว} ในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น

Romans 12:5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη.

One body

กายเดียว

Romans 14:14 I know and am {convinced} in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks any­thing to be unclean, to him it is unclean.

โรม 14:14 ข้าพเจ้ารู้และ {เชื่อแน่} ในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ไม่มีอะไรที่เป็นมลทินในตัวเองเลย แต่ถ้าใครคิดว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้น

Romans 14:14 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾿ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.

Convinced

เชื่อแน่

Romans 15:17 Therefore in Christ Jesus I have {found reason for boasting in things pertaining to God}.

โรม 15:17 เพราะฉะนั้น ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึง {มีเหตุผลที่จะภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้า}

Romans 15:17 ἔχω οὖν [τὴν] καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·

Found reason for boasting in things pertain­ing to God

มีเหตุผลที่จะภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้า

Romans 16:2 that you {receive her} in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you help her in whatever mat­ter she may have need of you; for she her­self has also been a helper of many, and of myself as well.

รม 16:2 ขอท่าน {รับนางไว้} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้สมกับฐานะธรรมิกชนและขอท่านช่วยเหลือในทุกสิ่งที่นางต้องการ เพราะนางเองได้ช่วยเหลือคนมากมายรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย

Romans 16:2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.

Receive her

รับนางไว้

Romans 16:3 Greet Prisca and Aquila, my {fellow workers} in Christ Jesus,

โรม 16:3 ขอทักทายมายังนางปริสคาและ

อาควิลลา {ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า} ในพระเยซูคริสต์

Romans 16:3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συν­εργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Fellow workers

ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า

Romans 16:7 Greet Andronicus and Junias, my kinsmen, and my fellow prisoners, who are outstanding among the apostles, {who also were} in Christ before me.

โรม 16:7 ขอฝากคำทักทายมายังอันโดรนิคัสกับนางยูเนีย ญาติพี่น้อง​​ซึ่งเคยถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้า เขาทั้งสองเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่

อัครทูต {ทั้งได้อยู่} ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้า

Romans 16:7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμα­λώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.

Who also were

ทั้งได้อยู่

Romans 16:8 Greet Ampliatus, {my beloved} in the Lord.

โรม 16:8 ขอฝากคำทักทายมายังอัมพลีอาทัส {ที่รักของข้าพเจ้า} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Romans 16:8 ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶ­τον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.

My beloved

ที่รักของข้าพเจ้า

Romans 16:9 Greet Urbanus, our {fellow worker} in Christ, and Stachys my beloved.

โรม 16:9 ขอฝากคำทักทายมายังอูรบานัส {ผู้ร่วมงาน} ของเราในพระคริสต์ และ​​สทาคิสที่รักของข้าพเจ้า

Romans 16:9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.

Fellow worker

ผู้ร่วมงาน

Romans 16:10 Greet Apelles, {the approved} in Christ. Greet those who are of the household of Aristobulus.

โรม 16:10 ขอฝากคำทักทายมายังอาเป็ลเลส{ผู้ที่ได้รับการรับรอง} ในพระคริสต์ ขอฝากคำทักทายมายังคนในครัวเรือนของอาริสโทบูลัส

Romans 16:10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.

The approved

ผู้ที่ได้รับการรับรอง

Romans 16:11 Greet Herod­ion, my kinsman. Greet those of the household of Narcis­sus, {who are} in the Lord.

โรม 16:11 ขอฝากคำทักทายมายังเฮโรดิโอนญาติพี่น้อง​​ของข้าพเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังคน​​​ใน​​ครัวเรือนของนารซิสสัส {ผู้ที่อยู่} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Romans 16:11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρ­κίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

Who are

ผู้ที่อยู่

Romans 16:12 Greet Tryphaena and Tryphosa, workers in the Lord. Greet Persis {the beloved, who has worked hard} in the Lord.

รม 16:12 ขอฝากคำทักทายมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา ผู้ที่ตรากตรำทำงานในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังนางเปอร์ซีส {ที่รัก ผู้ตรากตรำทำงานหนัก} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Romans 16:12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.

The beloved, who has worked hard

ที่รัก, ผู้ตรากตรำทำงานหนัก

Romans 16:13 Greet Rufus, {a choice man} in the Lord, also his mother and mine.

โรม 16:13 ขอฝากคำทักทายมายังรูฟัส {ผู้ที่ทรงเลือกไว้} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วย

Romans 16:13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.

A choice man

ผู้ที่ทรงเลือกไว้

Romans 16:22 I, Tertius, who write this letter, {greet you} in the Lord.

โรม 16:22 ข้าพเจ้าเทอร์ทิอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้{ขอฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลาย} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Romans 16:22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.

Greet you

ขอฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลาย

1Cor.1:2 to the church of God which is at Corinth, to those who have been {sanctified} in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours:

1โครินธ์ 1:2 เรียนคริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการ {​​ชำระให้บริสุทธิ์} ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหน ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขา

1Cor.1:2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·

Sanctified

ชำระให้บริสุทธิ์

1Cor.1:4 I thank my God always concerning you, for the {grace of God which was given} you in Christ Jesus,

1 โครินธ์ 1:4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอ เพราะ{พระคุณของพระเจ้าที่ประทาน} แก่ท่านในพระเยซูคริสต์

1Cor.1:4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Grace of God which was given

พระคุณของพระเจ้าที่ประทาน

1Cor.1:5 that in everything you were {enriched} in Him, in all speech and all knowledge,

1 โครินธ์ 1:5 เพราะพวกท่าน{ได้รับความบริบูรณ์} ทุกด้านในพระองค์ คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่าง

1Cor.1:5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,

Enriched

ได้รับความบริบูรณ์

1Cor.1:30 But by His doing {you are} in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,

1 โครินธ์ 1:30 โดยพระองค์ {ท่านทั้งหลายจึงอยู่} ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป

1Cor.1:30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,

You are

ท่านทั้งหลายจึงอยู่

1Cor.3:1 And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to {babes} in Christ.

1 โครินธ์ 3:1 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับ {พวกที่เป็นทารก} ในพระคริสต์

1Cor.3:1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ᾿ ὡς σαρκί­νοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

Babes

พวกที่เป็นทารก

1Cor.4:10 We are fools for Christs sake, but you are {prudent} in Christ; we are weak, but you are strong; you are distinguished, but we are without honor.

1 โครินธ์ 4:10 เราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคริสต์ แต่ท่านทั้งหลายเป็นคน {มีปัญญา} ในพระคริสต์ เราอ่อนแอ แต่ท่านมีกำลัง ท่านทั้งหลายมีเกียรติ แต่เราไร้เกียรติ

1Cor.4:10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.

Prudent

มีปัญญา

1Cor.4:15 For if you were to have countless {tutors} in Christ, yet you would not have many fathers; for in Christ Jesus {I became your father through the gospel}.

1 โครินธ์ 4:15 เพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลายมี {ผู้ดูแล} สักหมื่นคน แต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียว เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ {ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐ}

1Cor.4:15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.

Tutors;

I became your father through the gospel

ผู้ดูแล;

ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐ

1Cor.4:17 For this reason I have sent to you Timothy, who is my beloved and {faithful child} in the Lord, and he will remind you of {my ways} which are in Christ, just as I teach everywhere in every church.

1 โครินธ์ 4:17 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้า ซึ่งเป็น {คนซื่อสัตย์} ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพวกท่าน เพื่อช่วยให้ระลึกถึง{หลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า} ในพระคริสต์ ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทุกแห่ง

1Cor.4:17 Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.

Faithful child;

My ways

คนซื่อสัตย์

หลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า

1Cor.7:22 For {he who was called} in the Lord while a slave, is the Lords freedman; likewise he who was called while free, is Christs slave.

1 โครินธ์ 7:22 เพราะว่า {ผู้ใดที่​​ได้รับการทรงเรียก} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อยังเป็นทาส

ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับอิสรภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในทำนองเดียวกันคนที่ได้รับการทรงเรียกเมื่อเป็นไท คนนั้นเป็นทาสของพระคริสต์

1Cor.7:22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν, ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ.

He who was called

ผู้ใดที่​​ได้รับการทรงเรียก

1Cor.7:39 {A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes}, only in the Lord.

1 โครินธ์ 7:39 {ตราบ​​ที่สามียังมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องผูกพันกับเขา ถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามความต้องการ แต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อ} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1Cor.7:39 Γυνὴ δέδεται ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

A wife is bound as long as her husband lives...

ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องผูกพันกับเขา...

1Cor.9:1 Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? {Are you not my work} in the Lord?

1 โครินธ์ 9:1 ข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือ? ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือ? ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือ? {ท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้า} ในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือ?

1Cor.9:1 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;

Are you not my work

ท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าไม่ใช่หรือ

1Cor.9:2 If to others I am not an apostle, at least I am to you; for you are {the seal of my apostleship} in the Lord.

1 โครินธ์ 9:2 ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่น ก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านทั้งหลาย เพราะพวกท่านคือ {ตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้า} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1Cor.9:2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποσ­τολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.

The seal of my apostleship

ตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้า

1Cor.11:11 However, in the Lord, {neither is woman independent of man, nor is man independent of woman}

1 โครินธ์ 11:11 แต่อย่างไรก็ดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า {ผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้ และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้}.

1Cor.11:11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ·

Man and woman are not inde­pendent of each other

ผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้ และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้

1Cor.15:18 Then those also who have {fallen asleep} in Christ have perished.

1 โครินธ์ 15:18 และถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่{ล่วงหลับ} ในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย

1Cor.15:18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

Fallen asleep

ล่วงหลับ

1Cor.15:19 If we have {hoped} in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied.

1 โครินธ์ 15:19 ถ้าเรา {มีความหวัง} ในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้ เราก็เป็นพวกน่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมด

1Cor.15:19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

Hoped

มีความหวัง

1Cor.15:22 For as in Adam all die, so also in Christ all shall be {made alive}.

1 โครินธ์ 15:22 เพราะว่าในอาดัมทุกคนจะต้องตายฉันใด​​ ทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะ{ได้ชีวิต} ฉันนั้น

1Cor.15:22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται.

Made alive

ได้ชีวิต

1Cor.15:31 I protest, brethren, by the {boasting in you}, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.

1 โครินธ์ 15:31 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอยืนยันโดย {ความภูมิใจในพวกท่าน} ที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า

ข้าพเจ้าตายทุกวัน

1Cor.15:31 καθ᾿ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, [ἀδελφοί,] ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

Boasting in you

ความภูมิใจในพวกท่าน

1Cor.15:58 Therefore, my beloved brethren, be stead­fast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that {your toil is not in vain} in the Lord.

1 โครินธ์ 15:58 ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่ อย่าหวั่นไหว จงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า ในองค์พระผู้เป็นเจ้า {การตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์}

1Cor.15:58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.

Your toil is not in vain

การตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์

1Cor.16:19 The churches of Asia greet you. Aquila and Prisca {greet you heartily} in the Lord, with the church that is in their house.

1 โครินธ์ 16:19 คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลาย อาควิลลาและนางปริสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำ{ทักทายด้วยใจจริง} มายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1Cor.16:19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

Greet you heartily

ทักทายด้วยใจจริง

1Cor.16:24 {My love be with you all} in Christ Jesus. Amen.

1 โครินธ์ 16:24 {ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคน} ในพระเยซูคริสต์ อาเมน

1Cor.16:24 ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

My love be with you all

ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคน

2Cor.1:19 For the Son of God, Christ Jesus, who was preached among you by usby me and Silvanus and Timothywas not yes and no, but is {yes} in Him.

2 โครินธ์ 1:19 เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสิลวานัสและทิโมธี ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่ “จริง” หรือ “ไม่จริง” แบบส่งๆ แต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนแต่{เป็นจริง}

2Cor.1:19 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς, δι᾿ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὒ ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν.

Yes

เป็นจริง

2Cor.1:20 For as many as may be the promises of God, in Him {they are yes}; where­fore also by Him is our Amen to the glory of God through us.

2 โครินธ์ 1:20 เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้า {ล้วนแต่เป็นจริง} ในพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

2Cor.1:20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί· διὸ καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν.

They are yes

ล้วนแต่เป็นจริง

2Cor.2:12 Now when I came to Troas for the gospel of Christ and when {a door was opened for me} in the Lord,

2 โครินธ์ 2:12 เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้น {มีช่องทางเปิดให้ข้าพเจ้า} ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

2Cor.2:12   Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ,

A door was opened for me

มีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้า

2Cor.2:14 But thanks be to God, who always leads us in {His triumph} in Christ, and manifests through us the sweet aroma of the know­ledge of Him in every place.

2 โครินธ์ 2:14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วย {ความมีชัยของพระองค์} ​​เสมอมาในพระคริสต์ และ​​ประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฎผ่านทางเราใน​​ทุกแห่ง

2Cor.2:14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·

Gods triumph

ความมีชัยของพระเจ้า

2Cor.2:17 For we are not like many, peddling the word of God, but as from sincerity, but as from God, we {speak} in Christ in the sight of God.

2 โครินธ์ 2:17 เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะของพระเจ้า แต่เรา {กล่าว} ในพระคริสต์เหมือนคนที่จริงใจและเหมือน​​คนที่มาจากพระเจ้า และอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

2Cor.2:17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾿ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν.

Speak

กล่าว

2Cor.3:14 But their minds were hardened; for until this very day at the reading of the old covenant the same {veil} remains unlifted, because it {is removed} in Christ.

2 โครินธ์ 3:14 แต่ความคิดของพวกเขามืดมัวไป เพราะว่าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาทั้งหลายอ่านพันธสัญญาเดิม {ผ้าคลุม} นั้นยังคงอยู่ ไม่ได้ถูกเปิดออก เพราะ {ผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออก} ในพระคริสต์

2Cor.3:14 ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτό­μενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται·

Veil is removed

ผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออก

2Cor.5:17 Therefore if {any man} is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้า{ใคร} อยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

2Cor.5:17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά·

Any man

ใคร

2Cor.5:19 namely, that {God} was in Christ {reconciling the world to Himself}, not count­ing their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation.

2 โครินธ์ 5:19 คือ{พระเจ้า} ทรงอยู่ในพระคริสต์ {ทรงทำให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์เอง} ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ

2Cor.5:19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.

God, reconciling the world to Himself

พระเจ้า, ทรงทำให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์เอง

2Cor.5:21 He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the {righteousness of God} in Him.

2 โครินธ์ 5:21 พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะมา​​เป็น

{วามชอบธรรมของพระเจ้า} ในพระองค์

2Cor.5:21 τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ.

Righteous­ness of God

ความชอบธรรมของพระเจ้า

2Cor.12:2 I know {a man} in Christ who fourteen years agowhether in the body I do not know, or out of the body I do not know, God knows-- such a man was caught up to the third heaven.

2 โครินธ์ 12:2 ข้าพเจ้ารู้จัก{ชายคนหนึ่ง} ที่อยู่ในพระคริสต์ เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สาม ไม่ว่าจะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้ พระเจ้าทรงรู้

2Cor.12:2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

A man

ชายคนหนึ่ง

2Cor.12:19 All this time you have been thinking that we are defend­ing ourselves to you. Actually, it is in the sight of God that we have been {speaking} in Christ; and all for your upbuilding, beloved.

2 โครินธ์ 12:19 พวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่าน เรา{พูด} ในพระคริสต์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าว่า ท่านที่รักทั้งหลาย ทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่าน

2Cor.12:19 Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

Speaking

พูด

2Cor.13:4 For indeed He was crucified because of weak­ness, yet He lives because of the power of God. For we also are {weak} in Him, yet we shall live with Him because of the power of God directed toward you.

2 โครินธ์ 13:4 เพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะความอ่อนแอ แต่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้า เพราะว่า​​แม้เรา{อ่อนแอ} ในพระองค์ แต่ต่อพวกท่าน เราจะมีชีวิตอยู่​​กับพระองค์เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้า

2Cor.13:4 καὶ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς.

Weak

อ่อนแอ

Gal.1:22 And I was still unknown by sight to the {churches of Judea} which were in Christ;

กาลาเทีย 1:22 ข้าพเจ้าไม่เป็นที่รู้จักของ {คริสตจักรเหล่านั้นในแคว้นยูเดีย} ที่อยู่ในพระคริสต์

Gal.1:22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ.

Churches of Judea

คริสตจักรเหล่านั้นในแคว้นยูเดีย

Gal.2:4 But it was because of the false brethren who had sneaked in to spy out our {liberty which we have} in Christ Jesus, in order to bring us into bondage.

กาลาเทีย 2:4 แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมลอบเข้ามาสอดแนมดู {เสรีภาพซึ่งเรามี} ในพระเยซูคริสต์ พวกเขาหวังจะทำให้เราเป็นทาส

Gal.2:4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκ­τους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλ­θον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν,

Liberty which we have

เสรีภาพซึ่งเรามี

Gal.2:17 But if, while seeking to be {justified} in Christ, we ourselves have also been found sinners, is Christ then a minis­ter of sin? May it never be!

กาลาเทีย 2:17 แต่ถ้าในขณะที่เรากำลังขวนขวายจะ{ถูกชำระให้ชอบธรรม} ในพระคริสต์นั้น เราเองกลับถูกพบว่าเป็นคนบาปด้วย พระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน

Gal.2:17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρ­τωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

Justified

ถูกชำระให้ชอบธรรม

Gal.3:14 in order that in Christ Jesus {the blessing of Abraham might come to the Gentiles}, so that we might receive the promise of the Spirit through faith.

กาลาเทีย 3:14 เพื่อว่าในพระเยซูคริสต์นั้น {พรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ} เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ

Gal.3:14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

The blessing of Abraham might come to the Gentiles

พรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ

Gal.3:26 For you are all sons of God through {faith} in Christ Jesus.

กาลาเทีย 3:26 เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดย {ความเชื่อ} ในพระเยซูคริสต์

Gal.3:26 Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Faith

ความเชื่อ

Gal.3:28 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all {one} in Christ Jesus.

กาลาเทีย 3:28 จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลาย{เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน} ในพระเยซูคริสต์

Gal.3:28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

One

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Gal.5:6 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love.

กาลาเทีย 5:6 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญ

Gal.5:6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη.

In Christ

ในพระคริสต์

Gal.5:10 I {have confidence in you} in the Lord, that you will adopt no other view; but the one who is disturbing you shall bear his judgment, whoever he is.

กาลาเทีย 5:10 ข้าพเจ้า{มีความมั่นใจในตัวท่าน} ในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่น แต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษ

Gal.5:10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν ᾖ.

Have confidence in you

มีความมั่นใจในตัวท่าน

Eph.1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus, and who are {faithful} in Christ Jesus:

เอเฟซัส 1:1 เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า เรียนบรรดา

ธรรมิกชนที่ {ซื่อสัตย์} ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส

Eph.1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Faithful

ซื่อสัตย์

Eph.1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has {blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places} in Christ,

เอเฟซัส 1:3 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ {ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถาน} ในพระคริสต์

Eph.1:3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,

Blessed us with every spi­ritual blessing in the heaven­ly places

ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถาน

Eph.1:4 just as He {chose us} in Him before the found­ation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love

เอเฟซัส 1:4 ดังเช่นในพระองค์ พระเจ้า{ทรงเลือกเรา} ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เรา

บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์

Eph.1:4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

Chose us

ทรงเลือกเรา

Eph.1:7 In Him we have {redemption} through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

เอเฟซัส 1:7 ในพระองค์นั้น เราได้{รับการไถ่} โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า

Eph.1:7 Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ

Redemption

รับการไถ่

Eph.1:9 He made known to us the mystery of His will, accord­ing to {His kind intention which He purposed} in Him

เอเฟซัส 1:9 พระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตาม {ความชอบพระทัยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้ว} ในพระองค์

Eph.1:9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

His kind in­tention which He purposed

ความชอบพระทัยของพระองค์ที่ทรงดำริไว้แล้ว

Eph.1:10-11 with a view to an administration suitable to the fulness of the times, that is, {the summing up of all things} in Christ, things in the heavens and things upon the earth. In Him also {we have obtained an inherit­ance}, having been predes­tined according to His pur­pose who works all things dafter the counsel of His will,

เอเฟซัส 1:10-11 ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่ {จะทรงรวบรวมทุกสิ่ง} ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์ ในพระองค์นั้น {เราได้รับมรดก} ที่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำ​​ทุกสิ่งตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์

Eph.1:10-11 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν αὐτῷ. Ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ

The summing up of all things;

We have obtained an inheritance

จะทรงรวบรวมทุกสิ่ง;

เราได้รับมรดก

Eph.1:12 to the end that we who were the first to {hope} in Christ should be to the praise of His glory.

เอเฟซัส 1:12 เพื่อเราผู้มี{ความหวัง} ในพระคริสต์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์

Eph.1:12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ.

Hope

ความหวัง

Eph.1:13 In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salva­tionhaving also believed, {you were sealed} in Him with the Holy Spirit of promise,

เอเฟซัส 1:13 ในพระองค์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และเชื่อวางใจในพระองค์แล้ว {พวกท่านก็ได้รับการประทับตรา} ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้

Eph.1:13 Ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,

In him;

You were sealed

ในพระองค์;

พวกท่านก็ได้รับการประทับตรา

Eph.1:15 For this reason I too, having heard of {the faith} in the Lord Jesus which exists among you, and your love for all the saints,

เอเฟซัส 1:15 เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับ {ความเชื่อ} ของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และความรักของท่านต่อ

ธรรมิกชนทั้งหมด

Eph.1:15 Διὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾿ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

The faith

ความเชื่อ

Eph.1:20 {which He brought about} in Christ, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places,

เอเฟซัส 1:20 {ซึ่งพระองค์ทรงทำ} ในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ ​ในสวรรคสถาน

Eph.1:20   Ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

[The strength] which He brought about

[ฤทธานุภาพ] ซึ่งพระองค์ทรงทำ

Eph.2:6 and raised us up with Him, and {seated us with Him in the heavenly places}, in Christ Jesus,

เอเฟซัส 2:6 และ​​ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรง{ให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถาน} ในพระเยซูคริสต์

Eph.2:6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Seated us with him in the heavenly places

ให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถาน

Eph.2:7 in order that in the ages to come He might {show the surpassing riches of His grace in kindness toward us} in Christ Jesus.

เอเฟซัส 2:7 เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะ {ทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเรา} ในพระเยซูคริสต์

Eph.2:7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Show the surpassing riches of His grace in kind­ness toward us

ทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเรา

Eph.2:10 For we are His work­manship, {created} in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.

เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ {ทรงสร้างขึ้น} ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม

Eph.2:10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Created

ทรงสร้างขึ้น

Eph.2:13 But now in Christ Jesus you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ.

เอเฟซัส 2:13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์

Eph.2:13 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.

In Christ

ในพระคริสต์

Eph.2:15 by abolishing in His flesh the enmity, which is the Law of commandments contained in ordinances, that in Himself He might {make the two into one new man}, thus establishing peace,

เอเฟซัส 2:15 ทรงทำให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคำสั่งต่างๆ นั้นเป็นโมฆะ เพื่อพระองค์จะทรง {ทำให้คนสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียว} ในพระองค์เอง เช่นนั้นแหละ พระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพ

Eph.2:14-15 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμα­σιν καταργή­σας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην

Make the two into one new man

ทำให้คนสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียว

Eph.2:21 in whom {the whole building}, being fitted together {is growing into a holy temple in the Lord};

เอเฟซัส 2:21 ในพระองค์นั้น {ทุกส่วนของโครงสร้าง} ถูกเชื่อมต่อกันและ {เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า}

Eph.2:21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ

The whole building is growing into a holy temple in the Lord

ทุกส่วนของโครงสร้าง เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Eph.2:22 in whom {you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit}.

เอเฟซัส 2:22 และในพระองค์นั้น {พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ}

Eph.2:22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

You also are being built together into a dwelling of God in the Spirit

พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ

Eph.3:6 to be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, and {fellow partakers of the promise} in Christ Jesus through the gospel,

เอเฟซัส 3:6 นั่นก็คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ร่วมรับมรดก เป็นอวัยวะของกายเดียวกัน และเป็น{ผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญา} ในพระเยซูคริสต์โดยทางข่าวประเสริฐ

Eph.3:6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

Fellow partakers of the promise

ผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญา

Eph.3:11 This was in accordance with the {eternal purpose which He carried out} in Christ Jesus our Lord,

เอเฟซัส 3:11 ทั้งนี้เป็นไปตาม{พระประสงค์ นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทำแล้ว} ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

Eph.3:11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν,

Eternal purpose which He carried out

พระประสงค์นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทำแล้ว

Eph.3:12 in whom {we have boldness and confident access} through faith in Him.

เอเฟซัส 3:12 ในพระองค์นั้น {เราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า} โดยทางความเชื่อในพระองค์

Eph.3:12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.

We have boldness and confident access

เราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า