pdf pic 

 

 

ภาคผนวก 3

คำภาษากรีกที่เกี่ยวข้องกับ “บัพติศมา”

 

      าคผนวกนี้รวบรวมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาคำที่เกี่ยวกับบัพติศมา การบัพติศมา และคำอื่นๆที่มาจากรากศัพท์เดียวกันในพระคัมภีร์ใหม่ ข้อมูลได้ถูกจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นการใช้พระคัมภีร์และความหมายของคำภาษากรีกได้อย่างรวดเร็ว ในพระคัมภีร์ใหม่จะมีคำซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันหกคำที่เกี่ยวข้องกับบัพติศมา:

 

l คำกริยาว่า baptizō มีปรากฏ 77 ครั้ง มันแปลว่า จุ่ม, จุ่มตัว; การชำระล้าง หรือทำให้บริสุทธิ์ด้วยการล้าง; การประกอบพิธีบัพติศมา การให้บัพติศมา (กิจการ 22:16)

l คำนามว่า baptisma มีปรากฏ 19 ครั้ง มันหมายถึงการจุ่ม; บัพติศมา พิธีบัพติศมา (มัทธิว 3:7; โรม 6:4)

l คำนามว่า baptistēs มีปรากฏ 12 ครั้ง และมักจะหมายถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาเสมอ (หรือ “ยอห์นที่เป็นผู้ให้บัพติศมา”)[1] มันหมายถึง ผู้ที่บัพติศมาให้ ผู้ให้บัพติศมา (มัทธิว 3:1)

l คำนามว่า baptismos มีปรากฏ 4 ครั้ง มันหมายถึง การที่กำลังจุ่ม หรือจุ่มตัวลงไปในน้ำ: การบัพติศมา (โคโลสี 2:12; มาระโก 7:4; ฮีบรู 6:2)

      l กริยาว่า baptō มีปรากฏ 4 ครั้ง มันหมายถึง การจุ่ม (ยอห์น 13:26)

      l คำกริยาว่า embaptō มีปรากฏสองครั้ง มันหมายถึง จุ่มลงใน (มาระโก 14:20)

 

       จำนวนครั้งที่ปรากฏนั้นสำหรับพระคัมภีร์ใหม่ และมาจากพระคัมภีร์ภาษากรีกฉบับ NA28[2] คำนิยามทั้งหมดเอามาจาก พจนานุกรมวิเคราะห์ภาษากรีกฉบับใหม่ โดย ดับบลิว เจ เพิร์ชแบดเจอร์[3]

       ในตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นรายการที่ปรากฏทั้งหมดของหกคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน โดยเริ่มจากรายการที่มีน้อยที่สุด ข้อทั้งหมดได้ยกมาทั้งข้อจากฉบับ ESV คำภาษาอังกฤษที่เป็นตัวหนาจะตรงกับคำภาษากรีกภายใต้คำที่มีความหมายเหมือนกัน เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากหมายเลขข้อจะชี้ให้เห็นว่า คำภาษากรีกมีปรากฏสองครั้งในข้อนั้น

 

embaptō (มีปรากฏ 2 ครั้งใน 2 ข้อ)
  1.  มัทธิว 26:23 พระเยซูตรัสตอบว่า “ผู้ที่หยิบอาหารจุ่มในชามเดียวกับเราคือผู้ที่จะทรยศเรา”
 2.  มาระโก 14:20  พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “เป็นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนนี้ เป็นคนที่หยิบอาหารจุ่มในชามเดียวกับเรา”
baptō (มีปรากฏ 4 ครั้งใน 3 ข้อ)
  1.   ลูกา 16:24  และเศรษฐี​จึง​ร้อง​ว่า ‘อับ​รา​ฮัม​บิดา​เจ้า​ข้า ขอ​เมตตา​ข้าพ​เจ้า​เถิด โปรดส่ง​ลา​ซา​รัสให้​เอา​ปลาย​นิ้วจุ่ม​น้ำ​มา​แตะ​ลิ้น​ของ​ข้าพ​เจ้า​ให้​เย็นลง เพราะ​ข้าพ​เจ้า​ต้อง​ทุกข์​ทรมาน​อยู่​ใน​เปลว​ไฟ​นี้’
 2.  ยอห์น 13:26*  พระเยซูตรัสตอบว่า “คือคนที่เราจะหยิบขนมปังชิ้นนี้จุ่มแล้วส่งให้” แล้วทรงหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งจุ่มและส่งให้แก่ยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอท
3.   วิวรณ์ 19:13  พระ​องค์​ทรง​ฉลอง​พระ​องค์​ที่​ได้จุ่มใน​เลือด และ​พระ​นาม​ที่​เรียก​พระ​องค์​นั้น​คือ “พระ​วาทะ​ของ​พระ​เจ้า”
baptimos (มีปรากฏ 4 ครั้งใน 4 ข้อ)
  1.   มาระโก 7:4  และ​เมื่อ​พวก​เขา​มาจาก​ตลาด ถ้า​พวกเขาไม่​ได้​ชำระ​ล้าง​ก่อน พวก​เขา​ก็​ไม่​รับ​ประ​ทาน​อาหาร และ​ยัง​มี​ธรรม​เนียม​อื่นๆ อีก​หลาย​อย่าง​ที่​พวก​เขา​ยึด​ถือ เช่นการล้าง​ถ้วย เหยือก ​และ​ภาชนะ​ทอง​แดง และที่เอนกายรับประทานอาหาร)
 
 2.  โคโลสี 2:12  พวก​ท่าน​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ใน​การ​บัพติศมา ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ร่วม​กับ​พระ​องค์​ด้วย โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พลา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย
3. ฮีบรู 6:2 และ​คำสอน​เรื่อง​พิธีล้างชำระต่างๆ การ​วาง​มือ การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย และ​การ​ลง​โทษ​ชั่ว​นิรันดร์

  4. ฮีบรู 9:10  เพราะ​เป็น​เรื่อง​อา​หาร​และ​เครื่อง​ดื่ม​และพิธีชำระล้างต่างๆ เท่า​นั้น เป็น​เพียง​กฎ​เกณฑ์​ต่างๆ ทาง​กาย​เกี่ยว​กับ​ชีวิต​ภาย​นอก​ที่​ได้​บัญ​ญัติ​ไว้ จน​กว่า​จะ​ถึง​เวลา​ที่​ต้อง​เปลี่ยน​แปลง​ใหม่

baptistēs (มีปรากฏ 12 ครั้งใน 12 ข้อ)
  1.   มัทธิว 3:1  ​ใน​เวลา​นั้น​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา มา​ประ​กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​แคว้น​ยูเดีย​
 2.  มัทธิว 11:11  เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ใน​บรร​ดา​คน​ซึ่ง​เกิด​จาก​ผู้​หญิง​นั้น ไม่​มี​ใคร​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา แต่​ว่า​ผู้​ที่​เล็ก​น้อย​ที่​สุด​ใน​แผ่น​ดิน​สวรรค์​ก็​ยังยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ยอห์น​อีก
 3.   มัทธิว 11:12  ตั้ง​แต่​สมัย​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แผ่น​ดิน​สวรรค์​ก็​ถูก​โจม​ตี​อย่าง​รุน​แรง และ​พวก​ที่​รุน​แรง​พยา​ยาม​ชิง​เอา​ให้​ได้
 4.  มัทธิว 14:2  แล้วจึง​กล่าว​กับ​บริ​วาร​ว่า “คน​นี้​แหละ​คือ​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ท่านได้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว เพราะ​เหตุ​นี้​​จึง​ทำให้ท่านมีฤทธิ์อำนาจทำการ​อัศ​จรรย์ต่างๆ​ได้”
5.  มัทธิว 14:8  นาง​ก็​ทูล​ตาม​ที่​มารดาชี้​แนะ​​ว่า “ขอ​ศีรษะ​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา ​ใส่​ถาด​มา​ให้​หม่อม​ฉัน​ที่​นี่​เถิด”
6.  มัทธิว 16:14  และเขา​ทั้ง​หลาย​ทูล​​ว่า “บางคน​ว่า​เป็น​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา แต่​บาง​คนก็​ว่า​เป็น​เอลี​ยาห์ ส่วน​คน​อื่นๆว่า​เป็น​เย​เร​มีย์ หรือ​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ”
7.  มัทธิว 17:13  แล้ว​พวก​สา​วก​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​​ถึง​ยอห์น​ผู้ให้บัพติศมา
 8. มาระโก 6:25  แล้วนาง​จึง​รีบ​เข้า​ไป​เฝ้า​กษัตริย์​ทัน​ที​ทูล​ว่า “หม่อม​ฉัน​ขอ​ศีรษะ​ของ​ยอห์น​ผู้ให้บัพติศมา ใส่​ถาด​มา​ให้​หม่อม​ฉัน​เดี๋ยว​นี้​เถิด”
 9.  มาระโก 8:28  แล้วพวก​เขา​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา แต่​บาง​คน​ว่า​เป็น​เอลี​ยาห์ บาง​คน​ก็​ว่า​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ”
 10. ลูกา 7:20  และเมื่อ​สอง​คน​นั้น​ไป​หา​พระ​องค์​ พวกเขา​ก็​ทูล​ว่า “ยอห์นผู้ให้บัพติศมา​ได้ส่ง​ข้าพ​เจ้า​มา​หา​ท่าน​เพื่อ​ถาม​ว่า ‘ท่าน​เป็น​คน​ที่​จะ​มา​นั้น​หรือ? หรือ​ว่า​เรา​จะ​ต้อง​คอย​อีก​คน​หนึ่ง?’”
 11. ลูกา 7:33  เพราะ​ว่า​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ไม่​ได้​กิน​ขนม​ปัง​หรือ​ดื่ม​เหล้า​องุ่น พวก​ท่าน​ก็​ว่า ‘เขา​มี​ผี​เข้า​สิง’
 12. ลูกา 9:19  แล้วพวก​เขา​ทูล​ตอบ​ว่า “เป็น​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา แต่​บาง​คน​ว่า​เป็น​เอลี​ยาห์ ส่วน​คน​อื่นๆ ก็​ว่า​เป็น​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​โบ​ราณ​ที่​กลับ​เป็น​ขึ้น​มา”
baptisma (มีปรากฏ 19 ครั้งใน 19 ข้อ)
  1.   มัทธิว 3:7  แต่เมื่อ​ยอห์น​เห็น​พวก​ฟา​ริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​​จำ​นวน​มากมายังที่ซึ่งเขาให้บัพติศมา เขา​จึง​กล่าว​กับพวก​เขา​ว่า “เจ้า​ชาติ​งูร้าย!  ใคร​เตือน​พวก​เจ้า​ให้​หนี​จาก​พระ​พิโรธ​ที่​จะ​มาถึง​นั้น

2.   มัทธิว 21:25 บัพติศมา​ของ​ยอห์น​นั้น​มา​จาก​ไหน? มา​จาก​สวรรค์​หรือ​มา​จาก​มนุษย์?” แล้วพวกเขา​จึง​ปรึก​ษา​กัน​ว่า “ถ้า​เรา​ว่า ‘มา​จาก​สวรรค์’ เขา​ก็จะ​ถาม​เรา​ว่า ‘แล้วทำ​ไม​ถึง​ไม่​เชื่อ​ยอห์น?’

 3.  มาระโก 1:4  ยอห์น​ปรา​กฏ​ตัว​ขึ้น​ ให้บัพติศมาใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​ประ​กาศ​ถึง​บัพติศมาที่​แสดง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่ เพื่อ​รับ​การ​ยก​โทษ​ความ​ผิด​บาป
 4.   มาระโก 10:38  พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวกเขา​ว่า “พวก​ท่าน​ไม่​รู้ว่า​พวก​ท่านกำลัง​ขออะไร ถ้วย​ที่​เรา​ดื่ม​​พวก​ท่าน​ดื่ม​ได้​หรือ? และ​บัพติศมา​ที่​เรา​รับ พวก​ท่านรับบัพติศมานี้ได้​หรือ?”
 5.   มาระโก 10:39 พวกเขา​​ทูล​ตอบ​ว่า “พวก​ข้า​พระ​องค์​ทำ​ได้” พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ถ้วย​ที่​เรา​ดื่ม​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​ได้ดื่ม และบัพติศมา​ที่​เรา​รับ​ เป็นบัพติศมาที่พวกท่านจะได้รับ”

 

 6.  มาระโก 11:30  พวก​เขา​​ปรึก​ษา​กัน​ว่า “บัพติศมาของยอห์นมา​จาก​สวรรค์หรือมาจากมนุษย์? จงตอบเราเถิด”
 7.   ลูกา 3:3  และเขา​ไป​ทั่วแถบ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน ประ​กาศเรื่องบัพติศมา​ที่สำแดงการ​กลับ​ใจ​ใหม่​​เพื่อ​รับการ​ยก​โทษความ​ผิด​บาป
 8.  ลูกา 7:29  ทุก​คน​รวม​ทั้ง​​คน​เก็บ​ภาษี เมื่อ​ได้​ยิน​ก็​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ยุติ​ธรรม โดยที่พวก​เขา​ได้​รับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น​แล้ว
 9.  ลูกา 12:50  เรา​จะ​ต้อง​รับบัพติศมา​อย่าง​หนึ่ง เรา​เป็น​ทุกข์​มาก​จน​กว่า​มันจะ​สำ​เร็จ!
 10. ลูกา 20:4  บัพติศมา​ของ​ยอห์น​นั้น​มา​จาก​สวรรค์​หรือ​มา​จาก​มนุษย์?”
 11. กิจการ 1:22  “ตั้ง​แต่​บัพติศมา​ของ​ยอห์น จน​ถึง​วันที่​​พระ​องค์ถูกรับ​ขึ้น​ไป​จาก​เรา ​หนึ่ง​ใน​คน​เหล่า​นี้​จะ​ต้อง​เป็น​พยาน​ร่วม​กับ​เรา​เกี่ยว​กับ​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​องค์”
 12. กิจการ 10:37  พวก​ท่านเอง​ก็​รู้​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ทั่ว​แคว้น​ยู​เดีย โดย​เริ่ม​ต้น​ที่​แคว้น​กา​ลิ​ลี​หลัง​จาก​ยอห์น​ประ​กาศ​เรื่องบัพติศมา​นั้น
 13. กิจการ 13:24  ก่อน​พระ​เยซู​เสด็จ​มา ยอห์น​ก็​ได้​ประ​กาศ​ถึง​บัพ​ติศ​มา​ที่​แสดง​ถึง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่​ต่อ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด​แล้ว
 14. กิจการ 18:25  เขา​ได้​รับ​การ​อบ​รม​ใน​ทาง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​มี​ใจ​ร้อน​ร้นในพระวิญญาณ เขา​กล่าว​สั่งสอน​​เรื่อง​​พระ​เยซูอย่าง​ถูก​ต้อง​ แม้​ว่า​เขา​จะ​รู้จัก​แต่​เพียง​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​
 15. กิจการ 19:3  เปา​โล​จึง​ถาม​​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​อะไร?” พวก​เขา​ตอบ​ว่า “บัพติศมา​ของ​ยอห์น”
 16. กิจการ 19:4  เปา​โล​จึง​กล่าว​ว่า “ยอห์น​ให้​บัพ​ติศ​มา​ที่​แสดง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่ และ​บอก​คน​ทั้ง​ปวง​ให้​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​ผู้​จะ​เสด็จ​มา​ภาย​หลัง​คือ​พระ​เยซู”
 17. โรม 6:4  ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์ โดย​การ​รับบัพติศมา​เข้า​ในความ​ตาย​ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​บิดา​แล้ว เราเอง​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน
 18. เอเฟซัส 4:5  มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพติศมา​เดียว
 19. 1 เปโตร 3:21  น้ำ​นี้​เล็ง​ถึง​บัพติศมา​ซึ่ง​ช่วย​พวก​ท่าน​ให้​รอด​เช่น​​กัน ไม่​ใช่​เป็น​การ​ชำระ​มล​ทิน​ทาง​กาย แต่​เป็น​การ​วิง​วอน​พระเจ้า​เพื่อ​จะ​มี​จิตสำนึก​ที่​ดี ​โดย​​การ​เป็นขึ้นจากความตาย​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
baptizō (มีปรากฏ 77 ครั้งใน 64  ข้อ)
  1.   มัทธิว 3:6  เมื่อพวกเขาสาร​ภาพ​บาป​ของ​พวก​เขา ก็​รับบัพติศมา​จาก​ท่าน​ใน​แม่น้ำ​จอร์​แดน
 2. มัทธิว 3:11* ข้าพ​เจ้า​ให้​พวกท่าน​รับบัพติศมา​ด้วย​น้ำ แสดง​ถึงกลับ​ใจ​ใหม่​ แต่​พระ​องค์​ผู้​จะ​เสด็จมา​ภาย​หลังข้าพ​เจ้า ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ข้าพ​เจ้า ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ไม่​คู่​ควร​แม้​แต่​จะ​ถือ​ฉลอง​พระบาท​ของ​พระ​องค์  พระ​องค์​จะ​ทรงให้​พวก​ท่านรับบัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ
 3. มัทธิว 3:13  แล้ว​พระ​เยซูก็​เสด็จ​จาก​แคว้น​กา​ลิ​ลี มา​หา​ยอห์น​ที่​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​เพื่อ​ทรง​รับบัพติศมา​จาก​ท่าน
 4.   มัทธิว 3:14  ยอห์นได้​ทูลทัดทาน​พระ​องค์​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ต่างหากที่ต้อง​ขอ​รับบัพติศมา​จาก​พระ​องค์ ควร​หรือ​ที่​พระ​องค์​​เสด็จ​มา​หา​ข้า​พระ​องค์?”
  5.  มัทธิว 3:16  และเมื่อ​พระ​เยซูทรงรับบัพติศมา​แล้ว​ก็​เสด็จ​ขึ้น​จาก​น้ำ และ​ใน​ทันใด​นั้น​ฟ้า​ก็​แหวก​ออก และ​พระองค์​ทรง​เห็น​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​เสด็จ​ลง​มา​ดุจ​นก​พิราบ​สถิต​บน​พระ​องค์

6. มัทธิว 28:19  เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​สั่งสอน​ชน​ทุก​ชาติ​ให้​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพติศมา​พวกเขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

7. มาระโก 1:4  ยอห์น​ปรา​กฏ​ตัวขึ้น ให้บัพติศมา​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​ประ​กาศ​ถึง​บัพ​ติศ​มาที่​แสดง​การ​กลับ​ใจ​   ใหม่ เพื่อ​รับ​การ​ยก​โทษ​ความ​ผิด​บาป

8. มาระโก 1:5  คน​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย​กับ​คน​ทั่ว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​กำลังพา​กัน​​ไป​หา​ยอห์น สาร​ภาพ​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวกเขาและได้​รับบัพติศมา​จาก​ท่าน​ใน​แม่​น้ำ​จอร์​แดน

9. มาระโก 1:8* ข้าพ​เจ้า​ได้ให้​พวก​ท่าน​รับบัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​พวก​ท่านรับบัพติศมา​ด้วย​พระวิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์”

10. มาระโก 1:9  ใน​เวลา​นั้น​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​จาก​เมือง​นา​ซา​เร็ธ​แคว้น​กา​ลิ​ลี และ​ทรง​รับบัพติศมา​จาก​ยอห์น​ใน​แม่​น้ำ​จอร์​แดน

11. มาระโก 6:14  กษัตริย์​เฮ​โรด​ทรง​ทราบ​เรื่อง​ของ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​เป็น​ที่​เลื่อง​ลือ บาง​คน​พูด​ว่า “ยอห์น​ผู้ให้บัพติศมา​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​แล้ว  เพราะ​เหตุ​นี้​เขา​ถึง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ได้”
 12. มาระโก 6:24  แล้วนาง​จึง​ออก​ไปและ​ถาม​มาร​ดา​ว่า “ลูก​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​ดี?” มาร​ดา​​ตอบ​ว่า “​ขอ​ศีรษะ​ของ​ยอห์นผู้ให้บัพติศมา​เถิด”

13. มาระโก 7:4  และ​เมื่อ​พวก​เขา​มาจาก​ตลาด ถ้า​พวกเขาไม่​ได้​ชำระล้าง​ก่อน พวก​เขา​ก็​ไม่​รับ​ประ​ทาน​อาหาร และ​ยัง​มี​ธรรม​เนียม​อื่นๆ อีก​หลาย​อย่าง​ที่​พวก​เขา​ยึด​ถือ เช่นการ​ล้าง​ถ้วย เหยือก ​และ​ภาชนะ​ทอง​แดง และที่เอนกายรับประทานอาหาร)

14. มาระโก 10:38*  พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับพวก​เขา​​ว่า “พวก​ท่าน​ไม่​รู้ว่า​พวก​ท่าน​กำลังขออะไร ถ้วย​ที่​เรา​ดื่ม​​พวก​ท่าน​ดื่ม​ได้​หรือ? และบัพติศมาที่​เรา​รับ พวก​ท่าน​​รับบัพติศมานี้​ได้​หรือ?”

15. มาระโก 10:39*  พวกเขา​​ทูล​ตอบ​ว่า “พวก​ข้า​พระ​องค์​ทำ​ได้” พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “ถ้วย​ที่​เรา​ดื่ม​นั้น​พวก​ท่าน​จะ​ได้ดื่ม และ​บัพติศมา​ที่​เรา​รับ เป็นบัพติศมาที่พวกท่านจะได้รับ​”

16. มาระโก 16:16  ใคร​เชื่อ​และ​รับบัพติศมา​ก็​จะ​รอด แต่​ใคร​ไม่​เชื่อ​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ

17. ลูกา 3:7  ยอห์น​กล่าว​กับ​ฝูง​ชน​ที่​ออก​มา​รับบัพติศมาจาก​เขาว่า “พวก​ชาติ​งู​ร้าย ใคร​เตือน​พวก​ท่าน​ให้​หนี​จาก​พระ​พิ​โรธ​ที่​จะ​มา​นั้น

18. ลูกา 3:12  พวก​คน​เก็บ​ภาษี​ต่าง​ก็​มา​ขอ​รับบัพติศมา​ด้วย และ​ถาม​เขา​ว่า “อา​จารย์ เรา​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร?”

19. ลูกา 3:16*  ยอห์น​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ให้​พวก​ท่าน​รับบัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​จะ​มี​พระ​องค์​หนึ่ง​เสด็จ​มา ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ข้าพ​เจ้า ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ไม่​คู่​ควร​แม้​แต่​จะ​แก้​สาย​ฉลอง​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์  พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​รับบัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ

20. ลูกา 3:21* เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​รับบัพติศมาอยู่นั้น พระ​เยซู​ก็ทรงได้รับบัพติศมา​ด้วย ขณะ​ที่​พระ​องค์​ทรง​อธิษ​ฐาน​ ท้อง​ฟ้า​ก็​แหวก​ออก

21. ลูกา 7:29  ทุกคนรวมทั้งคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม โดยที่พวกเขาได้รับบัพติศมาจากยอห์นแล้ว

22. ลูกา 7:30  แต่​พวก​ฟา​ริสี​และ​พวก​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​บัญ​ญัติ​ไม่​ยอม​รับ​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ต่อ​พวก​เขา โดย​ไม่ได้​รับบัพติศมา​จาก​ยอห์น

23. ลูกา 11:38  เมื่อ​ฟา​ริสี​คน​นั้น​เห็น​ว่า​พระ​องค์​ไม่​ได้ทรง​ล้างชำระก่อน​เสวย​​ก็​ประ​หลาด​ใจ

24. ลูกา 12:50  เรา​จะ​ต้อง​รับบัพติศมาอย่าง​หนึ่ง เรา​เป็น​ทุกข์​มาก​จน​กว่ามัน​จะ​สำ​เร็จ!

25. ยอห์น 1:25  พวก​เขา​จึง​ถาม​ยอห์น​ว่า “ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช่​พระ​คริสต์​หรือ​เอลี​ยาห์ หรือ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​​นั้น ทำ​ไม​ท่าน​จึง​ให้บัพติศมา?”

26. ยอห์น 1:26  ยอห์น​ตอบพวก​เขา​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ให้​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​คน​หนึ่ง​ยืน​อยู่​ท่าม​กลาง​พวก​ท่าน​ที่​ท่าน​ไม่​รู้​จัก

27. ยอห์น 1:28 เหตุ​การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่​บ้าน​เบ​ธา​นีอีก​ฟากหนึ่งของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน ​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำลังให้บัพติศมา

28. ยอห์น 1:31  ข้าพ​เจ้า​เอง​ไม่​รู้​จัก​พระ​องค์ แต่​เพื่อ​ให้​พระ​องค์​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​อิส​รา​เอล ข้าพ​เจ้า​จึง​ให้บัพติศมา​ด้วย​น้ำ”

29. ยอห์น 1:33*  ข้าพ​เจ้า​เอง​ไม่​รู้​จัก​พระ​องค์ แต่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ใช้​ข้าพ​เจ้า​มาให้บัพติศมา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เห็น​พระ​วิญ​ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​กับ​คน​ใด คน​นั้น​แหละ​จะ​เป็น​คน​ให้บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์’

30. ยอห์น 3:22  หลัง​จาก​ที่พระ​เยซูผู้นี้​เสด็จ​เข้า​ไปยังแถบชนบท​ใน​แคว้น​ยูเดีย​กับ​พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์ และ​พระ​องค์ประ​ทับ​ที่​นั่น​กับ​พวก​เขา และ​ทรง​ให้บัพติศมา

31. ยอห์น 3:23* ยอห์น​ก็​กำลังให้บัพติศมา​อยู่​ที่​อาย​โนน​ใกล้​หมู่​บ้าน​สา​ลิม เพราะ​ที่​นั่น​มี​น้ำ​มาก และ​คน​ทั้ง​หลาย​ก็​พา​กัน​มา​รับบัพติศมา

32. ยอห์น 3:26  พวก​เขา​จึง​ไป​หา​ยอห์นและกล่าวกับเขา​ว่า “รับบี ผู้​ที่​อยู่​กับ​อา​จารย์​ที่​ฟาก​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​ข้าง​โน้น ผู้​ที่​อา​จารย์​เป็น​พยาน​ถึง​นั้น ดูเถิด ท่านผู้​นั้น​กำลังให้บัพติศมา​และ​ทุก​คน​ก็​พา​กัน​ไป​หาท่าน”

33. ยอห์น 4:1 เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​ว่า​พวก​ฟา​ริสี​ได้​ยิน​ข่าว​ว่าพระ​เยซูทรงมี​สา​วก​และ​ให้บัพติศมา​สาวกมาก​กว่า​ยอห์น”

34. ยอห์น 4:2  (แม้ว่าพระ​เยซูเอง​ไม่​ได้​ทรง​ให้บัพติศมา​ แต่​สา​วก​ของ​พระ​องค์​เป็น​ผู้​ให้)

35. ยอห์น 10:40  พระ​องค์​เสด็จ​ข้าม​แม่​น้ำ​จอร์​แดน ไป​ยังสถาน​ที่ที่​เมื่อก่อนยอห์น​ได้ให้บัพติศมา แล้ว​พระ​องค์​ประทับ​อยู่​ที่​นั่น

36. กิจการ 1:5* ด้วยว่า​ยอห์น​ให้​รับบัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​อีก​ไม่​กี่วัน​พวก​ท่าน​จะ​ได้รับบัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์”

37. กิจการ 2:38  เป​โตร​จึง​กล่าว​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “จง​กลับ​ใจ​ใหม่​และ​รับบัพติศมา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ให้​หมด​ทุก​คน เพื่อ​รับการยก​โทษบาป​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย แล้ว​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​ของ​ประ​ทาน​คือ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

38. กิจการ 2:41  คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รับ​ถ้อย​คำ​ของ​เป​โตร​ก็​รับบัพติศมา และใน​วัน​นั้น​มี​คน​เข้า​เป็น​สา​วก​ประ​มาณ​สาม​พัน​คน

39. กิจการ 8:12 แต่​เมื่อ​ฟี​ลิป​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​และ​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แล้ว คน​ทั้ง​หลาย​ก็​เชื่อ​และ​รับบัพติศมา​ทั้ง​ชาย​และ​หญิง

40. กิจการ 8:13  แม้ซีโมน​เอง​ก็​เชื่อ​ด้วย และเมื่อ​รับบัพติศมา​แล้ว​ก็​อยู่​กับ​ฟี​ลิป​ต่อ​ไป และ​ประ​หลาด​ใจ​ใน​หมาย​สำ​คัญ​กับ​การ​อัศ​จรรย์​ยิ่ง​ใหญ่​ต่างๆที่​ได้เห็น

41. กิจการ 8:16  เพราะ​ว่าพระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​ยัง​ไม่​ได้​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​ผู้ใด พวก​เขา​เพียง​แต่​ได้รับบัพติศมา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เท่า​นั้น

42. กิจการ 8:36  ขณะ​กำ​ลัง​เดิน​ทาง​ไปตามถนน พวกเขา​ก็​มา​ถึง​ที่​ที่​มี​น้ำ​ และขันที​จึง​พูด​ว่า “นี่​แน่ะ ที่​นี่​มี​น้ำ มี​อะไร​ขัด​ข้อง​ไม่​ให้​ข้าพ​เจ้า​รับบัพติศมาเล่า?”

43. กิจการ 8:38  แล้ว​ท่าน​จึง​สั่ง​ให้​หยุด​รถ ​ทั้ง​สอง​ก็​ลง​ไป​ใน​น้ำ​ทั้ง​ฟี​ลิป​กับ​ขันที และฟีลิป​​ก็บัพติศมาให้​ท่าน

44. กิจการ 9:18  ทัน​ใด​นั้น​มี​บางอย่าง​เหมือน​เกล็ด​หลุด​จาก​ตา​ของ​เซา​โล แล้ว​ท่าน​ก็​เห็น​ได้​อีก ท่าน​จึง​ลุก​ขึ้น​รับบัพติศมา

45. กิจการ 10:47  “ใคร​จะ​ห้าม​คน​เหล่า​นี้​ที่​ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เหมือน​เรา ​จากการรับบัพติศมา​ด้วย​น้ำ?”

46. กิจการ 10:48  เป​โตร​จึง​สั่ง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​รับบัพติศมา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ แล้ว​พวก​เขา​จึงได้ขอ​ให้เป​โตร​พัก​อยู่​กับ​พวก​เขา​อีก​สองสามวัน

47. กิจการ 11:16*  แล้ว​ข้าพ​เจ้า​ก็​ระลึก​ถึง​คำตรัส​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ที่​พระ​องค์​ตรัส​ไว้​ว่า ‘ยอห์น​ให้บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​พวก​ท่าน​จะ​รับบัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์’

48. กิจการ 16:15  เมื่อ​หญิง​คน​นั้น​กับ​ครัว​เรือน​ของ​นาง​ได้รับบัพติศมา​แล้ว นางจึง​อ้อน​วอน​เรา​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​ว่า​ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​ขอ​เชิญ​เข้า​มา​พัก​อา​ศัย​ใน​บ้าน​ของ​ข้าพ​เจ้า​เถิด” และ​นาง​ก็​ได้​วิง​วอน​จน​เรา​ขัด​ไม่​ได้

49. กิจการ 16:33  ในกลางคืน​ชั่วโมงเดียวกันนั้น​เอง นาย​คุกก็​พา​เปา​โล​กับ​สิ​ลาส​ไป​ล้าง​แผล​ที่​ถูก​เฆี่ยน และ​เขา​ก็​รับบัพติศมา​ทัน​ที​พร้อม​กับ​ทุก​คน​ใน​ครัว​เรือน​ของ​เขา

50. กิจการ 18:8  คริส​ปัส​นาย​ธรรม​ศาลา​กับ​ทั้ง​ครัว​เรือน​ของ​ท่าน​ก็​ได้มา​เชื่อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ชาว​โค​รินธ์​หลาย​คน​เมื่อ​ฟัง​เปา​โล​แล้ว​ก็​เชื่อ​และ​รับบัพติศมา

51. กิจการ 19:3 เปา​โล​จึง​ถาม​พวก​เขา​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับบัพติศมา​อะไร?” พวก​เขา​ตอบ​ว่า “บัพ​ติศ​มา​ของ​ยอห์น”

52. กิจการ 19:4  เปา​โล​จึง​กล่าว​ว่า “ยอห์นให้รับบัพติศมา​ที่​แสดง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่ และ​บอก​คน​ทั้ง​ปวง​ให้​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​ผู้​จะ​เสด็จ​มา​ภาย​หลัง​คือ​พระ​เยซู”

53 กิจการ 19:5  เมื่อ​ได้​ยิน​อย่าง​นั้น พวก​เขา​ก็​รับบัพติศมาใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

54. กิจการ 22:16  และบัด​นี้​ท่าน​จะ​ชัก​ช้า​อยู่​ทำไม?  จง​ลุก​ขึ้น​รับบัพติศมา รับ​การ​ชำระ​บาป​ของ​ท่าน โดย​ร้อง​ทูล​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์’

55. โรม 6:3* ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรอกหรือ​ว่า เราทุกคน​ที่​ได้​รับบัพติศมา​เข้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ก็​ได้​รับบัพติศมา​เข้า​ใน​การ​ตาย​ของ​พระ​องค์?

56. 1 โครินธ์ 1:13  พระ​คริสต์ถูก​แบ่ง​แยก​แล้ว​หรือ? เปา​โล​ถูก​ตรึง​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​หรือ? ท่าน​ได้​รับบัพติศมา​ใน​นาม​ของ​เปา​โล​หรือ?

57. 1 โครินธ์ 1:14  ข้าพ​เจ้า​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​ที่​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​ให้บัพติศมา​แก่​ผู้​หนึ่ง​ผู้​ใด​ใน​พวก​ท่าน เว้น​แต่​คริส​ปัสและ​กายอัส

58. 1 โครินธ์ 1:15  ดัง​นั้น จึง​ไม่​มี​ผู้​ใด​จะกล่าว​ได้​ว่า ​ท่าน​ได้​รับบัพติศมา​ใน​นาม​ของ​ข้าพ​เจ้า

59. 1 โครินธ์ 1:16* (ข้าพ​เจ้าได้ให้บัพติศมา​แก่​ครอบ​ครัว​ของ​สเท​ฟา​นัสด้วย นอก​จาก​คน​เหล่า​นี้​แล้วข้าพเจ้า​ไม่​ทราบ​ว่า​ข้าพ​เจ้าได้​ให้บัพติศมา​แก่​ผู้​ใด​อีก​บ้าง)

60. 1 โครินธ์ 1:17  เพราะ​ว่า​พระ​คริสต์​ไม่​ได้​ทรง​ส่ง​ข้าพ​เจ้า​ไป​เพื่อ​ให้บัพติศมา แต่​เพื่อ​ให้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ และไม่​ใช่​ด้วย​การ​พูด​อย่าง​ชาญ​ฉลาด​เพื่อ​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​คริสต์​จะ​ไม่​หมด​ฤทธิ์อำนาจ

61. 1 โครินธ์ 10:2  พวกเขาล้วนได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​กับโมเสสใน​เมฆ​และ​ใน​ทะเล​

62. 1 โครินธ์ 12:13  เพราะ​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ยิว​หรือ​กรีก ทาส​หรือ​ไท เราทั้งหมดก็​รับ​บัพ​ติศ​มา​โดย​พระ​วิญ​ญาณองค์​​เดียว​เข้า​เป็น​กาย​เดียว​กัน และเรา​ทุก​คน​ได้​ดื่มจาก​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน​

63. 1 โครินธ์ 15:29*  มิ​ฉะนั้น พวก​ที่​ให้​รับบัพติศมา​เพื่อ​คน​ตาย​นั้น​จะ​ทำ​อย่างไร?  ถ้า​คน​ตาย​ไม่​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​เลย แล้ว​ทำ​ไม​จึง​มี​การ​ให้​รับบัพติศมา​เพื่อ​คน​ตาย?

64. กาลาเทีย 3:27  เพราะ​ว่า​พวก​ท่าน​ทุก​คน​ที่​ได้​รับบัพติศมา​เข้า​ใน​พระ​คริสต์​แล้ว ก็​ได้​สวม​​พระ​คริสต์​ด้วย

 


[1] John the Baptizer

[2] Nestle-Aland Novum Testamentum Graece (NA28)

[3] The New Analytical Greek Lexicon by W.J. Perschbacher