pdf pic 

 

 

ภาคผนวก 2

ความหมายของ Proskyneō

 

          มีระบุไว้ในบทที่ 6 ของหนังสือเล่มนี้ว่า เมื่อซาตานพูดกับพระเยซูว่า “ถ้าท่านกราบนมัสการเรา ทุกๆสิ่งจะเป็นของท่าน” (ลูกา 4:7)  ซาตานไม่ได้หมายความหรือคาดหวังว่าพระเยซูจะ “นมัสการ” มันเป็นพระเจ้า  อันที่จริงคำภาษากรีก proskyneō ซึ่งแปลตรงนี้ว่า “นมัสการ” นั้นไม่ได้หมายถึง “นมัสการ” เป็นความหมายหลัก ดังที่จะเห็นได้ในพจนานุกรมภาษากรีก-อังกฤษเล่มใดก็ได้  ในพจนานุกรมภาษากรีกที่เชื่อถือได้สองฉบับคือฉบับ BDAG และ Thayer นั้น “นมัสการ” เป็นความหมายรองเท่านั้นหรือเป็นความหมายที่แตกออกมาจาก proskyneō  ความหมายหลักก็คือการให้ความเคารพ การก้มคำนับ หรือการแสดงความเคารพ

พจนานุกรมฉบับ BDAG ให้คำนิยามของ proskyneō ดังต่อไปนี้ การยกมาตรงนี้เป็นแบบคำต่อคำโดยเว้นการอ้างอิง (คำตัวหนาในที่เดียวเป็นของผม)

 

 

 • การแสดงท่าทีหรืออากัปกิริยาการพึ่งพาหรือการยอมอยู่ใต้อำนาจของผู้มีอำนาจระดับสูงอย่างสิ้นเชิงของคนๆหนึ่ง
 • (หมอบกราบ และ) นมัสการ
 • ก้มคำนับต่อ
 • หมอบกราบตรงหน้า
 • ให้ความเคารพนับถือต่อ
 • ต้อนรับด้วยความเคารพ

 

พจนานุกรมของ Thayer ให้คำนิยามของ proskyneō ต่อไปนี้ การยกมาตรงนี้เป็นแบบคำต่อคำโดยเว้นการอ้างอิง (คำตัวหนาในที่เดียวเป็นของผม)

 

 • การจูบมือใครสักคน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ
 • การคุกเข่าและหมอบลงโดยหน้าผากแตะพื้นดิน เป็นการแสดงความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้ง
 • การคุกเข่าหรือหมอบกราบเพื่อแสดงความเคารพหรือก้มคำนับ (กับใครสักคน) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความนับถือหรือเป็นการวิงวอน
 • เป็นการใช้  ก. แสดงความเคารพต่อมนุษย์ที่มีตำแหน่งที่สูง
 • ข. แสดงความสักการะต่อพระเจ้าและพระคริสต์ที่เสด็จสู่สวรรค์ ต่อทูตสวรรค์ และต่อพวกผี: อย่างแท้จริง (หรือ การนมัสการ)

 

          ทั้งในฉบับ BDAG และ Thayer คำเล็กๆสองคำนี้ที่เป็นตัวหนาเป็นเพียงคำนิยามเดียวของ proskyneō ที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้า  ในพจนานุกรมทั้งสองฉบับนี้ ให้ความคิดเกี่ยวกับการนมัสการน้อยกว่าความคิดเกี่ยวกับการคุกเข่าหรือการแสดงความเคารพ  ความจริงแล้ว มีเพียงหนึ่งในสี่ของการอ้างอิงในฉบับ BDAG “การนมัสการ” ที่บ่งชี้ว่าในพระคัมภีร์ใหม่นั้น ความหมายพื้นฐานของ proskyneō ไม่ใช่การนมัสการแต่เป็นการคุกเข่าหรือแสดงความเคารพ  ความหมายของคำ “นมัสการ” นั้นเป็นไปได้ในบางบริบท แต่เป็นความหมายที่แตกออกมา