สารบัญ

บทที่ 1 บัพติศมาและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสต์

บทที่ 2 บัพติศมา: การตาย การถูกฝัง และชีวิตใหม่

บทที่ 3 บัพติศมา: คำปฏิญาณต่อพระเจ้าด้วยจิตสำนึกที่ดี

บทที่ 4 บัพติศมาและของประทานของพระวิญญาณ

บทที่ 5 การทดลองหลังบัพติศมา #1

บทที่ 6 การทดลองหลังบัพติศมา #2

บทที่ 7 การทดลองหลังบัพติศมา #3

บทที่ 8 บัพติศมาและอิสรภาพ “จงปล่อยประชากรของเราไป!

บทที่ 9 ตายกับพระคริสต์ เป็นขึ้นกับพระคริสต์

บทที่ 10 ผู้ที่ถูกสร้างใหม่

บทที่ 11 บัพติศมาและการมองไปที่งูทองสัมฤทธิ์

บทที่ 12 ความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า

บทที่ 13 อะไรคือเป้าหมายของคริสเตียน?

บทที่ 14 บัพติศมาและชัยชนะ: เป็นไปตามขนาดความเชื่อ

ภาคผนวก 1 - บัพติศมาของยอห์นใช้ได้ไหม?

ภาคผนวก 2 - ความหมายของ Pros­kyneō

ภาคผนวก 3 - คำกรีกที่เกี่ยวข้องกับบัพติศมา